วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ที่ ค 4/2564 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการต่าง ๆ และอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับสินเชื่อและโครงการที่สนับสนุนองค์กรชุมชน ให้หัวหน้าสำนักและผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค

เขียนโดย
อ่าน 16 ครั้ง