วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ที่ ค 3/2564 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการต่าง ๆ และอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับสินเชื่อและโครงการที่สนับสนุนองค์กรชุมชน ให้รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการภาค

เขียนโดย
อ่าน 14 ครั้ง