วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ที่ ค 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่จ่ายเงินประจำหน่วยงานและเงินประจำหน่วยงานเพื่อโครงการของส่วนงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย
อ่าน 18 ครั้ง