วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ที่ ค 17/2563 เรื่อง แบ่งงานความรับผิดชอบและมอบหมายอำนาจหน้าที่การบริหารส่วนงานให้รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการภาค

เขียนโดย
อ่าน 32 ครั้ง