วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ที่ ค7/2563 เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานและอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

เขียนโดย
อ่าน 6 ครั้ง