วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ที่ ค 6/2563 เรื่อง แบ่งงานความรับผิดชอบและมอบหมายอำนาจหน้าที่การบริหารส่วนงานให้ผู้อำนวยการภาค (เพิ่มเติม)

เขียนโดย
อ่าน 8 ครั้ง