วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งสถาบันฯ ที่ ค3/2563 เรื่อง แบ่งงานความรับผิดชอบและมอบหมายอำนาจหน้าที่การบริหารส่วนงานให้รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการภาค

เขียนโดย
อ่าน 14 ครั้ง