วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งสถาบันฯ ที่ ค9/2562 เรื่อง แบ่งงานความรับผิดชอบและมอบหมายอำนาจหน้าที่การบริหารส่วนงานให้รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการภาค (แก้ไขเพิ่มเติม)

เขียนโดย
อ่าน 42 ครั้ง