วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ที่ ค 7/2562 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการต่างๆ และอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับสินเชื่อและโครงการที่สนับสนุนองค์กรชุมชน ให้หัวหน้าสำนักและผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค

เขียนโดย
อ่าน 21 ครั้ง