วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ที่ ค 5/2562 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการต่างๆ และอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับสินเชื่อและโครงการที่สนับสนุนองค์กรชุมชน ให้รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการภาค

เขียนโดย
อ่าน 23 ครั้ง