วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ที่ ค 4/2562 เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานและอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการภาค

เขียนโดย
อ่าน 18 ครั้ง