วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่งสถาบันฯ ที่ ค2/2562 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่การบริหารหน่วยงานให้รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการภาค (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

เขียนโดย
อ่าน 18 ครั้ง