วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ที่ ข 2/2565 เรื่อง มอบอำนาจการลงลายมือชื่อในเอกสารเกี่ยวกับการเงินและการอนุมัติการจ่ายเงินโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

เขียนโดย
อ่าน 4 ครั้ง