วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คำสั่ง ที่ ข 1/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจการลงลายมือชื่อในเอกสารเกี่ยวกับการเงิน และการอนุมัติการจ่ายเงินโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

เขียนโดย
อ่าน 46 ครั้ง