วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประกาศสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เรื่อง มาตรการแนวทางการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

เขียนโดย
อ่าน 7 ครั้ง