Frequently Asked Questions - All FAQs

FAQs - All FAQs

ทำได้ โดยการที่ผู้มอบอำนวจและผู้รับมอบอำนสจลงลายมือชื่อในใบมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ แนบสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องของทั้งสองฝ่านและนำไปยื่นต่อศาล

*คณะบุคคล คือ บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป รวมตัวกันเพื่อทำนิติกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่มีกฎหมายรับรอง และมีผลผูกพันกับบุคคลธรรมดาที่เข้าทำนิติกรรมนั้น ๆ


*นิติบุคคล คือ บุคคลที่กฎหมายสมติขึ้นเพื่อให้มีความสามารถ มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้ตามกฎหมายเหมือนกับบุคคลธรรมดา แม้ว่านิติบุคคลจะมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา แต่ไม่สามารถกระทำการเหมือนบุคคลธรรมดาได้ทุกเรื่อง เนื่องงจากนิติบุคคลเป็นเพียงบุคคลสมมุติที่ไม่มีชีวิต ร่างกาย และสติปัญญาเหมือนบุคคลธรรมดา ดังนั้นนิติบุคคลจึงต้องมี “ผู้แทนนิติบุคคล” เพื่อแสดงออกถึงสิทธิ หน้าที่ และความประสงค์ ของนิติบุคคล

เมื่อลูกหนี้ตามพิพาทษา ไม่สามารชำระหนี้ตามคำพิพาทษาได้ โจทก์จึงต้องดำเนินการสืบทรัพย์ เมื่อเจอทรัพย์สินลูกหนี้ตามคำพิพาทษาแล้ว จึงดำเนินการตั้งเรื่องยึกทรัพย์สิน และนำทรัพย์สินดังกล่าวออกขายทอดตลาด ซึ่งเงินที่ขายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพาทษาได้ นำมาชำระหนี้ได้ตามพิพาทษาต่อไป

ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำแนะนำและการช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครอืข่ายชุมชนที่ใช้ประโยชน์สินเชื่อของสถาบัน ฯ และประสานหน่วยงานภายในของสถาบัน ฯ และภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยองค์กรชุมชนผู้ใช้สินเชื่อเป็นแกนหลักในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สมาชิกชุมชนเกิดการพัฒนาให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ลงพื้นที่ประชุมทำความเข้าใจกับส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดแนวทางและวิธีการในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ โดยการมีส่วนร่วมของกรรมการและสมาชิกและภาคีท้องถิ่น เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและช่วยสนับสนุนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับโครงสร้างหนี้มักจะทำโดยการที่ลูกหนี้ แลเจ้าหนี้ มีการเจรจาตกลงและเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข การผ่อนชำระหนี้ ที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ เพื่อให้สอดคล้องกัยสภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหาสินเชื่อที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกหนี้สามารถผ่อนชำระคืนเงินกู้ให้แก้ไจเหนี้ ได้อย่างสม่ำเสมอ 

องค์กรที่ใช้สินเชื่อเกิดการผิดนัดประสบปัญหาร้ายแรงต่อสถานการณ์ภายใน และความประสงค์ในการชำระคืนสินเชื่อ ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวเกิดจากปัจจัยภายนอก อาทิ ภายธรรมชาติต่าง ๆ และต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขให้กลับสู่สภาพเดิม สถาบัน ฯ มีแนวทางช่วยเหลือองค์กรผู้ใช้สินเชื่อให้พักชำระหนี้เวลาหนึ่งตามความเหมาะวม (ไม่ควรเกิด 1 ปี) โดยไม่คิดดอกเบี้ยและค่าปรับในช่วงเวลาที่พักชำระหนี้นั้น กรณีต้องเสนอคณะกรรมการสถาบัน ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

เนื่องจากองค์กรชุมชนที่ชำระในเดือน กันยา จะยึดภาระหนี้ตามใบเสร็จรัรบเงิน ซึ่งจะแสดงเฉพาะรายการต้น เงินกู้คงเหลือ การแก้ไขปัญหากรณั้องค์กรชุมชนยืนยันยอดหนี้ไม่ตีงกับสถาบัน ฯ ด้วยวิธีการโทรประสานและอธิบายในเรื่องของการคำนวณดอกเบี้ยและค่าปรับจากวันที่ชำระครั้งสุดท้าย ถึงวันที่ 30 กันยายน 

แนะนำวิธีการคำนวณดอกเบี้ย โดยการสอนวิธีคิดดอกเบี้ย คือ เงินต้น* อัตราดอกเบี้ย (%)* ระบะเวลา (วัน) /365

คำนวณจากต้นเงินกู้คงเหลือ * อัตราดอกเบียตามตารางค่าคงที่ของจำรนวนงวดส่วนที่ค้างชำระ