playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 

close website 20191108 2

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชน ผู้นำ อช. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 14 ตำบล ในพื้นที่โซนอำเภอบางปลาม้า ณ หอประชุมอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป้าหมายสำคัญ ให้เกิดการบูรณาการงานร่วมกันในพื้นที่ตำบล อำเภอ สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับตำบล และแกนนำสามารถจัดกระบวนการทำแผนพัฒนาตำบล โดยเน้น 1 แผน 1 ตำบล โดยมีสภาองค์กรชุมชนเป็นเจ้าภาพหลัก นางสาววิภาศศิ ช้างทอง ประธานที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี เผยถึงแนวคิดสำคัญในการพัฒนาคุณภาพสภาองค์กรชุมชน ในเวทีพัฒนาศักยภาพ อำเภอบางปลาม้าว่า หลังจากการสรุปบทเรียนระดับจังหวัด จากที่จังหวัดได้มีการจัดตั้งสภาฯ เต็มในเขตพื้นที่ตำบล พบว่าสภาฯ ไม่สามารถเป็นพื้นที่กลางในการช่วยพัฒนาตำบลได้ สภา...
ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่าน คณะทำงานพัฒนาผู้นำและเชื่อมโยงขบวนชุมชนภาคกลางและตะวันตก จัดเวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด กลุ่มจังหวัดทองพรรณยา “กลไกทางยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาจังหวัดเข้มแข็ง จัดการตนเอง” ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 3 ต่อจากกลุ่มจังหวัด 3 บุรี และกลุ่มจังหวัดนครชัยธานี  รวม 9 จังหวัด มีผู้นำเข้ารับการอบรมแล้ว 80 คน   กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนในภาคกลางและตะวันตก ปี 2562 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาผู้นำชุมชนในระดับจังหวัดและผู้นำชุมชนในระดับพื้นที่ตำบล เพื่อให้เกิดความเชื่ออุดมการณ์งานพัฒนา เพิ่มจำนวนผู้นำชุมชนให้มากขึ้น วางโครงสร้างบทบาทการสนับสนุนงานให้เอื้อต่อพื้นที่ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งจัดการตนเอง รวมถึงให้สามารถออกแบบทิศทางและประเด็นการพัฒนาด้วยตนเองที่สอดคล้...
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ / 9 หน่วยงานภาคี ร่วม Kick Off “ปล่อยคารวานทีมสำรวจข้อมูลประชากรคนไร้บ้าน เพื่อสำรวจข้อมูลคนไร้บ้านทั่วประเทศ ในพื้นที่เขตเทศบาล 77 จังหวัด โดยมีเป้าหมายสำรวจข้อมูลทั่วประเทศ ในระยะที่ 2 จำนวน 16 จังหวัด หลังจากมีการลงพื้นที่สำรวจไปแล้วในระยะแรก 60 จังหวัดตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา           วันนี้ (16 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรุงเทพฯ พอช. ร่วมภาคี 9 หน่วยงาน จัดงาน Kick Off ปล่อยคาราวานทีมสำรวจข้อมูลประชากรคนไร้บ้านทั่วประเทศ ในการสำรวจข้อมูลประชากรคนไร้บ้านทั่วประเทศ เพื่อนำมาจัดทำระบบข้อมูลการวิจัยและการจัดการความรู้ สำหรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านอย่างยั่งยืน โดยมี นายไมตรี อินทุส...
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นางสาววรรณา สีหาทัพ ผช.ผอ. สำนักงานภาคกลางและตะวันตก และนายกิตติพงษ์ สวนสมศรี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. พร้อมด้วยผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี เข้าหารือร่วมกับ ผศ.ดร.ชัชวาลย์ แอร่มหล้า รองอธิการฯ ดร.อาคม เจริญสุข รองอธิการบดี และ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในการหารือร่วมกันครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 2 ภายหลังจากการประชุมหารือความร่วมมือเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยรอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการขับเคลื่อนงานของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรีโดยมีการลงรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโครงการทั้งเชิงประเด็นงานและเชิงพื้นที่ พร้อมทั้งหารือกรอบโครงการ แผนปฏิบัติการ งบประมาณในการขับเคลื่...
เมื่อเร็วๆนี้ ขบวนจังหวัดราชบุรีจัดเวทีพัฒนาศักยภาพสภาองค์กรชุมชนตำบล สู่การจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพจำนวน 33 ตำบล รวมถึงภาคีความร่วมมือ อาทิ พ.จ.อ.วีระเดช นิลวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ดร.อาคม เจริญสุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี เข้าร่วม ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ดำเนินการจัดกระบวนการนี้ขึ้น เพื่อปลุกพลังสร้างจิตสำนึกตามเจตนารมณ์อุดมการณ์การพัฒนาชุมชน โดยใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นเครื่องมือสำคัญ   นายสาโรจน์ มูลพวก ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้เล่าถึงที่มาที่ไปของกระบวนการพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้ โดยเป็นการเช็คสถานการณ์ของสภาองค์กรชุมชน กลไก แนวทาง และรูปธรรมการขับเคลื่อนที่ผ่...
          อุตรดิตถ์/ ‘ไมตรี  อินทุสุต’ ประธานบอร์ด พอช.และเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน  ร่วมพิธียกเสาเอก ‘บ้านมั่นคงห้องสูง’ อ.ลับแล  สร้างบ้านใหม่ 40 ครัวเรือนบนที่ดินกรมธนารักษ์  สัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี  โดยหน่วยงานในท้องถิ่นให้การสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค เช่น ประปา  ไฟฟ้า  ขณะที่ พอช.สนับสนุนงบประมาณและสินเชื่อ 11 ล้านบาทเศษ           ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  มีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยทุกครอบครัวมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายในปี 2579  โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ หรือ ‘พอช.’ สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของปร...
เมื่อวันที่​ 13 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์​บุรี​ คณะทำงานขบวนองค์กร​ชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่​สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ภาคกลางและตะวันตก​ ได้เข้าพบ​นายสรกฤช​ เทียนถาวร​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี​ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี ร.ท.บุญชอบ​ สมัครวงษ์​ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัดสิงห์บุรี​ ได้นำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล​ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในปี 2563​ จำนวน 318,900​ บาท ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลทั้ง 43 ตำบล จากการหารือร่วมกันดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ  งห์บุรี (อบจ.) มีความยินดีในการให้การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการที่ขบวนองค์กุมชนน...
          คณะทำงานพัฒนาศักยภาพผู้นำ ภาคกลางและตะวันตก ร่วมด้วยสำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  จัดเวทีการพัฒนาศักยภาพผู้นำขบวนองค์กรชุมชน “กลไกทางยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาจังหวัดเข้มแข็งจัดการตนเอง” กลุ่มจังหวัดนครชัยธานี  ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2562 ณ 111 รีสอร์ท อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มีผู้นำในระดับจังหวัดของกลุ่มจังหวัดนครชัยธานีที่เข้าร่วมประมาณ 35 คน               การจัดเวทีการพัฒนาศักยภาพผู้นำขบวนองค์กรชุมชนในครั้งนี้ เป็นการจัดเวทีครั้งที่ 2 สืบเนื่องจากกลุ่มจังหวัดสามบุรี โดยเป้าหมายของการจัดการอมรมในครั้งนี้ คือ เสริมสร้างความเป็นผู้นำขบวนองค์กรชุมชนในแต่ละจังหวัด ทบทวนบทบาท แนวคิดของผู้นำขบวนองค์กรชุมชน วางเป้าหมาย/ทิศ...