playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 

close website 20191108 2

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อตั้งเมื่อปี 2550 โดยสมาชิกที่เป็นอาสาสมัคร อปพร. และสมาชิกทั่วไปรวม 115 คน เงินกองทุน 4,675 บาท มีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยคัดเลือกจากตัวแทนสมาชิก ผู้นำชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง การทำงานในช่วงแรก เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนฯ และเพิ่มจำนวนการจ่ายสวัสดิการที่หลากหลาย เมื่อผลการดำเนินงานของกองทุนฯเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้น ประชาชนในตำบลหนองขาม เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

กองทุนสวัสดิการชุมชนได้ทำงานควบคู่ไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการกองทุน มีการพูดคุยเพื่อปรึกษาหารือกับทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม และหน่วยงาน กศน.ตำบล เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณค่าทางวัฒนธรรมของตำบลหนองขาม ให้อยู่คู่กับคนตำบลหนองขาม โดยคณะกรรมการกองทุนฯ มีความรู้ที่หลากหลาย เช่น การทำนาปลอดสารพิษ  ผู้นำชุมชนเชื้อสายไททรงดำ ผู้มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม เป็นต้น 

ผลจากการระดมความคิดในการทำกิจกรรมเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ ทำให้คนในชุมชนตำบลหนองขามได้รับรู้และหวงแหนภูมิปัญญา เพื่อให้อยู่คู่กับชุมชนตำบลหนองขามต่อไป ทางกองทุนจึงได้เป็นแม่งานหลักในการรวมกลุ่มคนในชุมชนเพื่อทำการประชุมและนำเสนอนโยบายที่จะดำเนินการเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ขึ้น

nongkham1

โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองขาม ขอความร่วมมือจากนางสาวศรีเรือน เพชรสีจา ตำแหน่งเป็นเหรัญญิก มีเชื้อสายไททรงดำ ทำหน้าที่ในการจัดหาสมาชิกในหมู่บ้าน เพื่อร่วมเดินขบวนในงานแห่เทียนจังหวัดสุพรรณบุรี แต่เนื่องจากชุดไม่เพียงพอ จึงได้มีการทำหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการตัดชุดไททรงดำจากอำเภอหนองหญ้าไซ ได้รับงบประมาณ จำนวน 50 ชุด  และทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อตู้เพื่อใช้ในการเก็บชุด ปัจจุบันเชื้อสายไททรงดำมีการรวมตัวกันเพื่อประกอบการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนมากขึ้น และได้รับเชิญจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรม ถือได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงผู้คนที่หลากหลาย ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมของชุมชนมากกว่าเดิมที่ต่างคนต่างอยู่  อีกทั้งมีเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ๆ ที่ได้ใส่ชุดทำกิจกรรมตามเชื้อสายของตนเอง ทำให้เกิดการยอมรับ  เป็นที่ชื่นชมของผู้ที่พบเห็นทั้งในและนอกพื้นที่ เด็ก เยาวชน  มีความกล้าแสดงออกทางวัฒนธรรมได้ใส่ชุดตามชาติพันธุ์ของตนเอง

nongkham2.jpg

การรวมตัวกันในการทำเกษตรปลอดสารพิษ (ปลูกข้าวโดยวิธีดำนา) เนื่องจากนายสมศักดิ์ ทองสุกใส ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองขาม และเป็นสมาชิกกลุ่มทำนา หมู่ 7 เห็นว่าเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่เริ่มไปทำงานต่างจังหวัดกันมากขึ้น นายสมศักดิ์ จึงได้นำเรื่องการปลูกข้าว (ด้วยวิธีการดำนา) การลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อลดต้นทุนในการผลิต เป็นการเชื่อมความสามัคคี และเป็นตัวอย่างวิธีการทำนาให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้

การสนับสนุนให้กลุ่มทำนาหมู่ 7 เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทำนา ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีประชุมร่วมกับกลุ่มทำนาหมู่ 7 นายมี คุ้มเพ็ง แบ่งที่ทำนาแปลงสาธิต จำนวน 5 ไร่ ตั้งแต่เริ่มดำนาจนเก็บเกี่ยว โดยทางกองทุนฯ ได้มีการติดต่อประสานงานกับโรงเรียน อบต.หนองขาม เชิญเข้าร่วมวันที่ดำนา วันที่ลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งวันลงแขกเกี่ยวข้าว ได้มีการเชิญศิลปินแห่งชาติ แม่ขวัญจิตร ศรีประจัน ซึ่งมีความสนิทกับนายสมศักดิ์ มาร่วมขับร้องเพลงกันอย่างสนุกสนาน

ปัจจุบันกลุ่มทำนาหมู่ 7 ได้เข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนฯ ครบทุกคน อีกทั้งทางกองทุนฯ ยังเป็นสื่อกลางในการจำหน่ายข้าวอีกด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่ประสบความสำเร็จและมีส่วนช่วยเหลือกลุ่มต่างๆ ในชุมชน

nongkham3.jpgnongkham4.jpg

nongkham5.jpg

การสนับสนุนการรวบรวมองค์ความรู้ของผู้มีความรู้และผู้มีประสบการณ์ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม นางบุญช่วย  กรอบไธสง ซึ่งเป็นกรรมการกองทุนฯ และเป็นประธานกลุ่มหม่อนไหม หมู่ที่ 9 ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างโรงเก็บผลผลิต แต่เนื่องจากทางกองทุนฯ มีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงได้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภา อบต.หนองขาม แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ     ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาในการสาวไหม  จึงมอบให้นางบุญช่วย เป็นผู้รวบรวมชาวบ้านที่เป็นผู้มีความรู้ด้านการเลี้ยงไหม การสาวไหม เพื่อถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ๆ ปัจจุบันทางกองทุนฯ เป็นตัวกลางในการสนับสนุนผลผลิตจากกลุ่มปลูกหม่อน เลี้ยงไหม นำผลผลิตออกจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผ่านกองทุนฯ

 nongkham6.jpgnongkham7.png

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองขาม ได้มีการช่วยเหลือกลุ่มผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ด้านที่อยู่อาศัย โดยได้ทำการจ่ายสวัสดิการเป็นการซ่อมแซมบ้าน เนื่องจากได้มีการประชุมและมีการประชาสัมพันธ์ ทำให้ผู้มีจิตอาสาเข้ามาร่วมซ่อมร่วมสร้างโดยไม่คิดค่าแรง  มีการบริจาคสิ่งของและเงินทุนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้เป็นจำนวนมาก ทางกองทุนฯ จึงเป็นสื่อกลางในการเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนมีพื้นที่ในการทำความดี ถือเป็นสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนตำบลหนองขาม

nongkham8.jpgnongkham9.jpg

การเชื่อมโยงงานกับภาคีหน่วยงานต่างๆ  กองทุนสวัสดิการชุมชนจะเข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆเช่น อบต.หนองขาม, กศน. อำเภอหนองหญ้าไซ, เกษตรอำเภอ, แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ฯลฯ โดยจะประสานงานส่งต่อความต้องการของสมาชิกกองทุนฯ เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์ หากมีหน่วยงานใดที่พอจะให้ความช่วยเหลือได้ จะติดต่อประสานงาน เช่น การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการที่จะซื้อจักรเย็บผ้า ในการต่อยอดจากที่สมาชิกกองทุนฯ รวมกลุ่มกันถักกระเป๋าไหมพรมญี่ปุ่น การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ เป็นต้น 

ตำบลหนองขาม เป็นตำบลที่อยู่ห่างไกลความเจริญ อาชีพส่วนใหญ่เกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป ถ้าไม่ใช่ฤดูทำการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่จะว่างงาน ประกอบกับฐานะครอบครัวค่อนข้างยากจน จึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในการฝึกอาชีพระยะสั้น ให้ความรู้ในการทำอาชีพเสริม สามารถเชื่อมโยงหางบประมาณ วิทยากร จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อมาช่วยเหลือกลุ่มผู้เดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง 

จากผลการทำงานของกองทุนฯ ทำให้เป็นที่รับรู้ของสมาชิกในชุมชน  มาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ กันมากขึ้น  ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองขาม มีจำนวนสมาชิก 1,475 คน (ณ 15 ก.พ. 2562) มีคณะกรรมการ 18 คน ขอรับงบสนับสนุนจาก พอช.รอบที่ห้า จำนวน 904 คน ได้รับงบจำนวน 150,064 บาท จำนวนเงินกองทุนสวัสดิการในบัญชี 1,284,055.10 บาท มีการจ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิก 14 ประเภท ได้แก่ กรณีคลอดบุตร บวชพระ งานมงคลสมรส เจ็บป่วย(นอนโรงพยาบาล) รักษาพยาบาลที่คลินิก รักษาช่องปาก เสียชีวิต ค่าพวงหรีด เจ้าภาพงานศพ ฝึกอบรมอาชีพ จ่ายช่วยเหลือกลุ่ม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ซ่อมแซมบ้าน และมอบถุงยังชีพ

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองขาม ดูแลสวัสดิการให้แก่สมาชิกมากกว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย มีสวัสดิการที่หลากหลาย ฟื้นฟูภูมิปัญญาวัฒนธรรม และทำให้คนในชุมชนเกิดการจัดการตนเอง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เกิดการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย

 

ข้อมูลและภาพ : นางสาวชลธิชา  พุทธโกศา

เรียบเรียง : นางสาวเขมิกา มนูญผล

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter