playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 

close website 20191108 2

ตำบลเขาดิน อำเภอหนองแซง จ.สระบุรี มีผู้รู้เล่าต่อกันมาว่าหมู่บ้านแห่งนี้ ในสมัยโบราณมีกองดินขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายภูเขา  จึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ตามกองดินที่มีลักษณะดังกล่าวว่า บ้านเขาดิน ซึ่งกองดินแห่งนี้เป็นที่ตั้งของวัดเขาไกรลาส  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำอุดมสมบูรณ์ มีอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก อาชีพรอง คือ เพาะเห็ด ปลูกผัก เลี้ยงวัว แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร 921 คน มีจำนวน 238 ครัวเรือน มีวัดอยู่ 2 แห่งซึ่งแต่ละวัดจะเป็นศูนย์รวมของภาษาพูดและวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกัน โดยจะมีคลองชลประทานไหลผ่าน

kaodin1

          จากอดีตการทำเกษตรของคนในชุมชน ได้แก่ การทำนา เลี้ยงสัตว์  ปลูกผัก เผาถ่าน จะใช้ควายในการไถนา และนำมูลสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ เศษพืชผัก ใบไม้ เศษอาหารที่เหลือมาหมักทำเป็นปุ๋ยใส่บำรุงต้นข้าว  พืชผัก ผลไม้ การนำพืชสมุนไพรมากำจัดวัชพืช มีการลงแขกช่วยในการปลูกและเก็บเกี่ยวข้าว แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปมีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้เพิ่มขึ้น เช่น รถไถนา รถดำนา รถเกี่ยวข้าว และใช้ปุ๋ยเคมี  สารกำจัดแมลงศัตรูพืชและวัชพืชต่างๆมากขึ้น จนทำให้เกิดปัญหาต่อดิน  สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของคนในชุมชน

kaodin2.jpg

เมื่อปี 2558 ได้มีการจัดตั้ง “สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาดิน” ขึ้น โดยมีนายไพฑูรย์ บัวศรี กำนันตำบลเขาดินและเป็นประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเขาดิน ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะพบปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรเป็นส่วนมาก เช่น ราคาผลผลิตตกต่ำ ผลผลิตน้อย ต้นทุนในการผลิตสูง ภาวะภัยแล้ง การใช้ยาฆ่าแมลง การขาดรายได้ และปัญหาสุขภาพพบว่าเกษตรกรมีปริมาณสารเคมีในร่างกายเกินกว่าที่กำหนด ต้องหาทางคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชนให้ดีขึ้น จึงได้ใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นเวทีกลางในการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆเพื่อขอคำแนะนำและช่วยเหลือให้มีการปรับเปลี่ยนขับเคลื่อนหมู่บ้านให้อยู่แบบพอเพียง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

kaodin3.jpgkaodin4.jpg

เริ่มจากการปรับปรุงกิจกรรม “รณรงค์การ ลด ละ เลิก การเผาตอซังข้าว” ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยการไถกลบฟางข้าวเพื่อเป็นปุ๋ย และมีการปลูกปอเทือง ทำเป็นปุ๋ยพืชสด จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุ่งปอเทือง ในกิจกรรมนี้มีการสาธิตการทำนาแบบดั้งเดิมโดยวิธีถอนกล้า ดำนา อบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำส้มควันไม้ การทำสมุนไพรช่วยกำจัดแมลง การทำนาแบบนาโยน

นอกจากนี้ สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาดิน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและอบรมเพิ่มความรู้ในหลายด้านให้กับเกษตรกรจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ

  1. มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำนาและการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อราไตรโค-เดอร์ม่า มีการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลเขาดิน-ม่วงหวานขึ้น เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่เคยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก เป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าวขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เกษตรกรในพื้นที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยรวมตัวกันผลิตเพื่อใช้เอง และจำหน่ายให้กับบุคคลที่สนใจ
  2. เป็นจุดรวบรวมพันธุ์พืชพื้นบ้านชุมชนของตำบลเขาดิน - ม่วงหวาน โดยมีการรวบรวมพันธุ์พืชพื้นบ้านของชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้เพาะปลูกกินกันเอง เป็นการพึ่งพาตนเอง การที่จะเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกได้ต้องเป็นสมาชิกของธนาคาร โดยมีการฝาก-ถอน ตามระเบียบข้อบังคับของธนาคารพันธุ์พืชพื้นบ้านชุมชนตำบลเขาดิน-ม่วงหวาน
  3. เป็นจุดเรียนรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อลดปัญหาเรื่องข้าววัชพืชและวัชพืชในแปลงนา อันเนื่องมากจากการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานมาใช้ในพื้นที่และก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างมาก เป็นเหตุให้เกษตรกรในพื้นที่รวมตัวกันจัดการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนเพื่อลดปัญหาดังกล่าวและยังช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้คุณภาพและมาตรฐานของกรมการข้าว
  4. การฝึกอบรมอาชีพการทำอาหาร การแปรรูปอาหาร การทำอาชีพเสริม โดยได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานแรงงาน การศึกษานอกโรงเรียน มาให้คำแนะนำและหนุนเสริมเรื่อยมา จนทำให้ได้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2558 ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ มีการปลูกพืชหมุนเวียน เลี้ยงไก่ เลี้ยงกบ และปลา เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

kaodin5.jpgkaodin6.jpg

kaodin7.jpg

       5.มีการรวมกลุ่มของสตรีในตำบลในช่วงว่างจากการทำนามาแปรรูปอาหารออกจำหน่ายเป็นการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว การนำวัตถุดิบที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรในหมู่บ้านมาแปรรูป ได้แก่ การทำข้าวกล้องจากข้าวปลอดสาร การทำขนมกล้วย ขนมฟักทอง การทำกล้วยฉาบ การทำปลาส้ม การทำหมูทุบหมูฝอย ปลาแดดเดียว ผักสวนครัว นำออกจำหน่ายในสถานที่ต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอ เช่น ตลาดแหงนคอมอง ตำบลหนองสีดา งานแสดงสินค้า ตลาดนัด

          6.ซ่อมแซมบ้านพอเพียงชนบท ปี 2562 จำนวน 10 ครัวเรือน โดยมีหน่วยงานภาคีในตำบล เช่น อบต.ม่วงหวาน รพ.สต.เขาดิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี และผู้ในชุมชน รวมถึงจิตอาสาในตำบล ในการซ่อมแซม และเกิดการสมทบกองทุนบ้านพอเพียงตำบลเขาดิน เพื่อสามารถช่วยเหลือครัวเรือนหลังต่อไปได้

kaodin8.jpgkaodin9.jpg

          อย่างไรก็ตาม จากการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมา    พบว่ายังมีปัญหาที่ต้องดำเนินการแก้ไขต่อไปโดยใช้สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาดินเป็นเวทีกลางในการแก้ไขปัญหาของตำบล ได้แก่ ปัญหาเรื่อง ทุน ยังขาดทุนในการผลิตเนื่องจากประสพปัญหาภัยแล้งทำให้ขาดรายได้, ขาดเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัยในการปลูกข้าว, เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ ยังขาดอุปกรณ์ในการคัดเมล็ดพันธ์ข้าว, ปริมาณการผลิตไม่พอเพียงกับความต้องการของตลาดยังผลิตกันได้น้อย, ราคาข้าวปลอดสารจะมีราคาสูงกว่าการทำนาโดยใช้สารเคมี, ช่องทางการตลาด ยังไม่เป็นที่รู้จักทำให้การจัดจำหน่ายยังไม่แพร่หลาย, วัตถุดิบ เช่น ขาดปลาที่นำมาแปรรูปเป็นปลาส้ม ปลาแดดเดียวต้องไปซื้อปลามาจากที่อื่นทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น, ช่องทางการจำหน่ายได้ไม่มากนัก, การบรรจุหีบห่อยังไม่มีรูปแบบการบรรจุที่สวยงาม และปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ในการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม พัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ

ท้ายที่สุดหวังว่าคนในตำบลเขาดิน จะได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ทุกคนห่างไกลโรค มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง มีสิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรในตำบลให้มีคุณภาพดี เพียงพอกับความต้องการของตลาด เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป  และมีสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

                                                                                              

                                       

ผู้ประสานงาน นางสิณินญากร แพรปราณีต

โทร. 092-389-4461

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter