playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 

close website 20191108 2

“ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง กับสภาองค์กรชุมชน คนเจริญธรรม” นี่คือวิสัยทัศน์ของสภาองค์กรชุมชนตำบลเจริญธรรม ที่มุ่งพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้

          สภาองค์กรชุมชนตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยมีกำนัน สาโรช มีภู่ เป็นประธานสภาฯ มีการจัดโครงสร้างการบริหารแบ่งบทบาทหน้าที่ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนา มีคณะทำงานสภาองค์กรชุมชนที่มาจากกลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้ง 8 หมู่บ้าน โดยใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นเวทีกลางในการพูดคุยถึงปัญหา และแนวทางการแก้ไขเรื่องต่างๆ ในชุมชน และจากการดำเนินงานของสภาองค์ชุมชนปัญหาที่พบ คือ ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของมีรายได้น้อยชำรุดทรุดโทรมไม่น่าอยู่ ทำให้สภาองค์กรชุมชนตำบลเจริญธรรมต้องเข้ามาช่วยเหลือ และซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

          บ้านที่ยิ่งกว่าบ้าน

          นายสาโรช มีภู่ ประธานสภาองค์ฯ เล่าว่า สภาองค์กรชุมชนตำบลเจริญธรรมได้เริ่มลงมือสำรวจครัวเรือนที่เดือดร้อนจากปัญหาที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรม เมื่อเดือนตุลาคม 2560 เพื่อนำเข้าโครงการบ้านพอเพียงชนบท ซึ่งทางสภาองค์กรชุมชนฯ ได้ร่วมมือกับผู้นำชุมชนสำรวจข้อมูลรายครัวเรือนมาได้จำนวน 58 หลังคาเรือน และจัดลำดับความเดือดร้อน โดยใช้คณะทำงานจากสภาองค์กรชุมชนฯ ภาคีเครื่อข่าย และครัวเรือนผู้เดือดร้อนมาช่วยจัดลำดับความสำคัญพร้อมทั้งลงมติประชาคมเพื่อเรียงลำดับการเข้าโครงการบ้านพอเพียงชนบทเพื่อซ่อมแซม

charoentham1

         หลังจากที่ได้ข้อมูล และจัดลำดับความเดือดร้อนของครัวเรือนที่เข้าโครงการบ้านพอเพียงชนบทแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการ เสนอของบประมาณสนับสนุนจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) หรือ พอช. ซึ่งทางสภาองค์กรชุมชนตำบลเจริญธรรมเสนอขอรับงบสนับสนุนได้มาจำนวน 23 ครัวเรือน เป็นเงิน 323,897 บาท

          ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเจริญธรรม ได้เล่าถึงแผนการซ่อมแซมบ้านพอเพียงชนบทว่า หลังจากที่ได้รับงบประมาณ มีค่าวัสดุ – อุปกรณ์ ไม่มีค่าแรง แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำคัญในการซ่อมแซม เพราะการลงมือซ่อมแซมทางสภาองค์กรชุมชนชุมชนได้รับความร่วมมือจากครัวเรือนผู้เดือดร้อน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ จิตอาสาที่มีอยู่ในตำบลมาช่วยกันลงมือซ่อมแซม หรือบริจาค สมทบวัสดุ – อุปกรณ์ในการซ่อมแซม ทำให้เกิดความร่วมมือ ความสามัคคีของคนในชุมชนที่ช่วยเหลือกัน ทำให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน และการดำเนินการซ่อมแซมบ้านพอเพียงชนบทได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 23 หลังคาในเดือนสิงหาคม 2561 สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือการเกิดกองทุนบ้านพอเพียงชนบทตำบลเจริญธรรม ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่วิธีการที่สภาองค์กรชุมชนตำบลเจริญธรรมนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำให้เกิดกองทุน คือ การพูดความจริงของที่มาการขอรับงบซ่อมแซมบ้านผู้เข้าโครงการบ้านพอเพียงชนบท จะต้องมีการสมทบคืน 30% ของเงินที่ได้รับการซ่อมแซม  โดยให้สมทบคืนเป็นรายเดือน เดือนละ 300 บาท แต่ไม่เกิน 5 ปี ในครัวเรือนผู้มีรายได้ แต่ครัวเรือนไหนที่ไม่รายได้เลย เช่น ครัวเรือนผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ ทางกองทุนให้เปล่ามีข้อแม้ว่าต้องเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านชุมชน ฯลฯ ซึ่งขณะนี้กองทุนบ้านพอเพียงตำบลเจริญธรรมมีเงินอยู่จำนวน 32,450 บาท

          คุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

charoentham2.jpg

          หลังจากได้ซ่อมแซมบ้านพอเพียงชนบทจำนวน 23 ครัวเรือนแล้วเสร็จ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทั้ง 23 ครัวเรือนที่ได้รับการซ่อมแซมบ้านพอเพียงไปนั้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น   บ้านน่าอยู่ ไม่ทรุดโทรม มีความเป็นระเบียบสะอาดถูกสุขลักษณะ และที่มากกว่านั้น คือ การได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเจริญธรรมขึ้น สมาชิกมาจากครัวเรือนที่เข้าโครงการซ่อมแซมบ้านพอเพียงชนบทสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งมีค่าแรกเข้า 380 บาท/ปี และสมทบเข้ากองทุนทุกปีๆ ละ 365  บาท ดูแลสมาชิกตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้ให้เข้าถึงสวัสดิการที่สามารถจับต้องได้ อย่างไม่เกินกำลังความสามารถ

สำหรับเกณฑ์การช่วยเหลือสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเราจะช่วยเหลือในกรณีคลอดบุตร ช่วยค่าบุตรรับเงินขวัญถุง 1,000 บาท เลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ครบ 6 เดือนได้รับ 500 บาท (ได้รับการรับรองจาก รพ.สต.) เจ็บป่วย นอนโรงพยาบาลช่วยเหลือคืนละ 100 บาท จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,000 บาท/ปี การเสียชีวิต ช่วยเหลือค่าจัดศพ 3,000 บาท

charoentham3.jpg

          นางลั่นทม ศรีมาลัย สมาชิกที่เข้าโครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเจริญธรรม เล่าว่า “ตนเองเป็นผู้พิการ มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้พิการ และผู้สูงอายุเท่านั้น บ้านที่เคยอยู่อาศัยทรุดโทรมพออยู่อาศัยได้ แต่สิ่งที่ตัวเองลำบากมาก คือ การเข้าห้องน้ำต้องคอยระวังไม่ให้ล้ม เพราะห้องน้ำที่เคยใช้ในชีวิตประจำวันไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเองที่พิการ เมื่อผู้ใหญ่บ้านได้ออกสำรวจครัวเรือนผู้เดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย มาพบจึงขอให้ช่วยซ่อมแซมห้องน้ำให้ และก็ได้รับงบซ่อมแซมเมื่อปี 2561 ทำให้ทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และสิ่งที่ทำให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอีกอย่างหนี่ง คือ การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ทำให้ตนเองไม่กังวลว่าจะเป็นภาระลูกหลาน ในเรื่องการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต”

          คำว่า “บ้านยิ่งกว่าบ้าน” ของคนเจริญธรรม จึงมีความหมายมากกว่าสิ่งก่อสร้างที่เห็นเป็นรูปธรรม เหนือสิ่งอื่นใดคือน้ำใจและความสามัคคีของคนในชุมชนเกิดการรวมกลุ่มกองทุนต่างๆที่เชื่อมโยงกันที่ช่วยเหลือคนในชุมชนตำบลเจริญธรรม

 

ข้อมูลโดย  นางสาวพรรณทิพา ฤทธิ์แก้ว

เลขานุการสภาองค์กรชุมชนตำบลเจริญธรรม  

โทร.  063–985-6569

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter