playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 

close website 20191108 2

บ้านป้อมเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสภาพเป็นสังคมเมืองกึ่งชนบท ความเป็นอยู่เริ่มเข้าสู่สภาวะสังคมเมืองด้วยอยู่ในแถบย่านธุรกิจ  ความเป็นอยู่เริ่มต่างคนต่างอยู่ การทำงานร่วมกันลดลง มีความแยกส่วน ความเอื้ออาทรลดน้อยลง  จึงเป็นที่มาของการรวมกลุ่มของสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านป้อมและพัฒนาสู่การสร้างสังคมแห่งการให้และการรับอย่างมีศักดิ์ศรี สู่กองทุนสวัสดิการชุมชน

จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านป้อม เริ่มหลังจากมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับฟังแนวทางการพัฒนาสู่กองทุนสวัสดิการชุมชน  สวัสดิการวันละ 1 บาท  แกนนำเกิดแรงบันดาลใจกลับมาหารือกับผู้นำและสมาชิกในชุมชนให้เข้าใจเรื่องการจัดตั้งกองทุนเป็นการช่วยเหลือด้านสวัสดิการในตำบล  จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการจากหมู่บ้านละ 2 คน รวม 22 คน มีการออกระเบียบที่สอดคล้องกับความต้องการ บนฐานการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่ จำนวน 3  ประเภท ประกอบด้วย สวัสดิการเกิด  500 บาท ป่วย 100 บาท/วัน โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ หากต้องนอนโรงพยาบาล โดยมีกติกา คือ ต้องเป็นสมาชิกครบ 6  เดือน จึงจะใช้สิทธิเบิกสวัสดิการได้ รวมถึงกรณีการเสียชีวิต

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านป้อม ได้จดแจ้งจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ช่วงแรกมีสมาชิก 150 คน ในระยะแรก มีการขับเคลื่อนงานตามกติกา คือ มีการพูดคุยและกำหนดส่งเงินทุกวันที่ 5 ของเดือน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ ต่อมาเริ่มมีปัญหาเก็บเงินไม่ได้ จึงเป็นที่มาของการตั้งกติกา  เรื่องการส่งเงินล่าช้า และหากขาดส่ง 3 เดือน จะไม่ได้รับสวัสดิการ  นอกจากนี้ยังมีการจัดระบบบริหารจัดการ การส่ง-รับเงินจะต้องมีเอกสารหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร

          เมื่อดำเนินการมาได้ 1 ปี คณะกรรมการได้วิเคราะห์สถานการณ์ของกองทุนพบว่า สมาชิกมีแต่ผู้สูงอายุ และมีผู้เสียชีวิตถึง 6 ราย ขณะนั้นกองทุนมีเงินอยู่ 36,000 บาท  แต่ต้องจ่ายให้สมาชิกรายละ 3,000 บาท  เป็นเงินถึง 18,000 บาท ซึ่งแนวโน้มจะมีผู้เสียชีวิตอีก จึงได้หารือร่วมกับเจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง  จัดทำผ้าป่า ได้เงินเข้าสมทบกองทุน 57,000 บาท จากนั้นกองทุนดำเนินการได้ครบ 1 ปี จึงได้รับสมทบจากรัฐบาลผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. จำนวน 91,250 บาท จากการที่ได้เรียนรู้วิธีการสร้างรายได้ให้กับกองทุน รู้จักบริหารจัดการ เริ่มหาวิธีการที่จะสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกมาสมัครเพิ่มมากขึ้น จึงเพิ่มระเบียบ หากสมาชิกที่อยู่ครบ 5 ปี และเสียชีวิตจะได้รับเงินสวัสดิการ 15,000 บาท และ เมื่อครบ 10 ปี จะได้รับเงิน 30,000 บาท  และเมื่ออยู่ครบ 20  ปีจะมีเงินบำนาญให้เดือนละ 2,000 บาท ทำให้ประชาชนสนใจและมาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพิ่มขึ้นถึง 456 คน 

          นางประมอญ ทับอุ่นญาติ อายุ 59 ปี อาชีพแม่บ้าน เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านป้อม 3 ปี 2 เดือน  เล่าถึงความรู้สึกว่า “ช่วยเหลือคนไม่มีสตางค์ เวลามีปัญหาคนตาย เป็นคนยากจนได้รับเงินได้เร็ว จัดงานได้และมีเพื่อนสมาชิกมาช่วยงานได้บรรเทาความเดือดร้อน เวลาเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล ได้ค่ารักษาทำให้อุ่นใจ และยังมีเพื่อนมากขึ้นกว่าก่อนๆ มาก ไม่อยู่คนเดียวในโลก ได้รับฟังสิ่งใหม่ๆ เวลาไปประชุมกองทุน รับฟังเรื่องที่เราคิดว่าไกลตัว ได้รับรู้ การใช้ชีวิตการปฏิบัติตัว อีกรูปแบบหนึ่ง เป็นกองทุนที่ช่วยเหลือคนจนจริงๆ เพราะวันละ 1 บาท ไม่ต้องลงทุนมาก ด้วยเหตุนี้ ทุกวันที่ 6 ของเดือนจะต้องไปประชุมรับฟังตลอดได้ทั้งเพื่อนและการพูดคุยมีประโยชน์”

banpom1banpom2.png

นางประมอญ ทับอุ่นญาติสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.บ้านป้อม

          นางเมตตา  ขันธพัฒน์  อายุ 57 ปี  อาชีพทำเปลญวนจำหน่าย เป็นสมาชิกกองทุนฯ 3 ปี 5 เดือน เล่าว่า “เดิมทีไม่คิดว่ากองทุนนี้จะเดินได้ เพราะเก็บคนละ 1 บาท แต่ค่าใช้จ่ายที่ให้มากกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดจริงได้ เลยลองเข้ามาเป็นสมาชิก และเข้าร่วมทำงานด้วย เป็นตัวแทนของหมู่ 4 ซึ่งเป็นหมู่บ้านอิสลาม เพราะจะได้ช่วยให้เขามีสวัสดิการ ... นับตั้งแต่นั้นก็เลยได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 เพื่อทำหน้าที่เบิกจ่ายให้สวัสดิการแก่คนในหมู่บ้าน เป็นที่รู้จักดี เห็นว่ากองทุนนั้นมีข้อดี คือ เกิดความร่วมมือในชุมชน เกิดความช่วยเหลือคนในหมู่บ้าน เกิดการออมเล็กๆ น้อยๆ แต่ได้รับสิ่งตอบแทนที่มาก เกิดประโยชน์คนในครอบครัว คิดว่า กองทุนนี้เป็นกองทุนช่วยคนจนและก่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน ถ้าคนในตำบลสนใจและติดตามจะเห็นประโยชน์มากกับคนในชุมชนตามมา”

banpom3_resize.png

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.บ้านป้อม

การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการตำบลบ้านป้อม  ทำให้ได้เรียนรู้เทคนิคการบริหารกองทุน เช่น วิธีการหาสมาชิกใหม่ด้วยการพูดคุย  การกระตุ้นคณะกรรมการ โดยมีการจัดรางวัลให้สำหรับกรรมการที่มีสมาชิกในครัวเรือนมาเป็นสมาชิกกองทุนเกิน 10 คน มีการพูดกล่าวชมในที่ประชุม  จัดคณะกรรมการไปศึกษาดูงานเพื่อนำมาพัฒนากองทุน เป็นผลให้กองทุนมีระบบบริหารจัดการที่ดี ปัจจุบันมีสมาชิก 1,305 คน มีเงินฝากธนาคาร 2,243,643.25  บาท  เป็นเงินหมุนเวียน 3,403,823 บาท ได้รับการสมทบจากรัฐบาลแล้ว 4 ครั้งเป็นเงิน 837,310 บาท 

          จะเห็นได้ว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านป้อม ให้ประโยชน์กับคนตำบลอย่างยิ่ง นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของชาวบ้านป้อมทุกคน กองทุนมีจุดเด่นอยู่ที่คณะทำงานเป็นภาคประชาชนล้วนๆ มีการเรียนรู้และพึ่งตนเอง ถึงแม้จะมีความรู้น้อยแต่มีความกระตือรือร้น หาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ  จนสามารถสร้างความรักสามัคคีทำให้เกิดความเอื้ออาทร ในชุมชนที่เริ่มเป็นสังคมเมือง  สามารถบริหารจัดการภายใต้กติกา ระเบียบ ที่กำหนดโดยชุมชนเอง และมีการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้กองทุนเติบโตในอนาคต 

          สุดท้าย สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านป้อม หวังว่าจะทำให้คนในตำบลได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ภายใต้บริบทสังคมจากชนบทสู่สังคมเมืองที่เน้นสร้างความเจริญไปสู่พื้นที่ต่างๆ  ขณะเดียวกันต้องการให้คนในตำบลมีใจที่เอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยดำเนินงานตามแนวทางของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ปลูกฝังคนในชุมชนรู้จักการให้และการรับ ดังประโยคที่ว่า “ให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี”  และจะต่อยอดการจัดการตนเองด้านสวัสดิการ ปลูกฝังความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ท้วง  ชัยสุวรรณรัตน์ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านป้อม 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter