playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 

close website 20191108 2

ตำบลท่าดินแดง เป็นตำบลดั้งเดิม ตั้งอยู่ที่อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาชนส่วนใหญ่จะสร้างบ้านเรือนอยู่บริเวณริมแม่น้ำน้อย เดิมบริเวณนี้ใช้เป็นที่จอดเรือสินค้า ระหว่างอำเภอผักไห่กับอำเภอเสนา และบริเวณนี้จะมีดินสีแดง ชาวบ้านจึงเรียกตำบลนี้ว่า "ท่าดินแดง" ภายในตำบลมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำน้อย ปัจจุบันมี 8 หมู่บ้าน รวม 534 ครัวเรือน ประชากรรวม 1,965 คน อาชีพหลัก ทำนา รับจ้างทั่วไป อาชีพเสริม ตัดเย็บเสื้อผ้า จักสาน ทำขนมไทย ผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวาย เลี้ยงไก่พื้นบ้าน เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน

          ด้วยสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มทำให้น้ำท่วมทุกปี ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย  จากปัญหาเศรษฐกิจฝืดเคือง ชาวบ้านมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  จึงมีการรวมกลุ่มพูดคุยและจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเมื่อ ปี 2552  จุดเริ่มต้นการขับเคลื่อนงานพัฒนาของชุมชนตำบลท่าดินแดง  มีการเรียนรู้งานพัฒนาร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านต่างๆ

ปี 2556 ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนและพบว่ามีปัญหาด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยทรุดโทรม จึงเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่ทำกิน มีกระบวนการทำงานตามขั้นตอนต่างๆ  เช่น การสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้านรู้กำหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา มีการจัดตั้งคณะทำงานจำนวน 15 คน ทีมเฉพาะกิจในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ มีส่วนผสมของแกนนำและผู้เดือดร้อนด้านที่ดินและที่อยู่อาศัย มีการจัดทำข้อมูลครัวเรือน จัดทำแผนที่ทำมือ นำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ของตำบล

พบปัญหาสำคัญ คือ น้ำท่วมทุกปี เป็นที่มาของบ้านเรือนทรุดโทรม จำนวน 69 ราย จึงเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนที่จะการหาวิธีการแก้ไขปัญหา  นำไปสู่โครงการบ้านพอเพียงตำบลท่าดินแดง  ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาบ้านพอเพียง  มีการจัดลำดับผู้เดือนร้อนผ่านการประชาคม จัดทำแผนในการแก้ไขปัญหา 5 ปี

thadindang1thadindang2.png

thadindang3.pngthadindang4.png

thadindang5.pngthadindang6.png

ภาพ : การประชุม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล และจับ GPS

ปี 2561 ได้รับงบประมาณในการแก้ไขปัญหาบ้านพอเพียงจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จำนวน 18 หลัง เป็นจำนวนเงิน 280,717  าท มีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินการร่วมกัน ดำเนินการซ่อมสร้าง วิธีการซ่อมแซมเจ้าของบ้านดำเนินการซ่อมแซมเอง จัดซื้อวัสดุเอง ค่าแรงเจ้าของบ้านจะสมทบ และอาจมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาช่วยกันบ้าง

 ในการซ่อมแซมบ้านพอเพียงของตำบลท่าดินแดงจะเป็นการซ่อมบ้านที่คืนทุน 100 % กำหนดระยะเวลาคืนทุนตั้งแต่  3 - 5 ปี ตามความสามารถของผู้เดือดร้อน โดยขอค่าบริหารจัดการร้อยละ 0.50 ของงบประมาณที่ได้รับ

  thadindang7.pngthadindang8.png

ภาพ :  สภาพบ้านเรือนที่ชำรุดทรุดโทรมที่เข้าร่วมโครงการบ้านพอเพียง

          ผลจากการทำงานแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ซึ่งเราเรียกกันง่ายๆว่า โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินแนวใหม่ ได้เรียนรู้กับการทำงานหลายอย่าง เช่น การทำงานเป็นกลุ่ม เป็นทีม จากเดิมที่คนไม่ค่อยเสียสละให้กับงานส่วนรวม พอเราทำงานเป็นทีม เริ่มมีการรวมกลุ่มกัน ได้ออกไปเรียนรู้ในที่ต่างๆ เรียนรู้การจับ GPS ใครจะรู้ว่าชาวบ้านตาสีตาสา จบเพียง ป. 4 ป. 6 จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีไปจับพิกัดในแปลงที่ดินได้ จนได้เป็นข้อมูลรวมของตำบล

ตอนแรกมองว่ามันยากมาก เพราะทีมทำงานค่อนข้างเป็นผู้สูงอายุ  แต่ด้วยความพยายามไม่ยอมแพ้ ไปทุกที่ที่ให้เราไปเรียนรู้ซึ่งก็นานเหมือนกัน ไปกันหลายที่กว่าจะเข้าใจและนำกลับมาทำงานในพื้นที่ได้ มีทีมทำงานของภาคที่เราเชื่อมโยงกับเขา เรียกว่าคณะทำงานที่ดินภาคฯ เข้ามาช่วยแนะนำในพื้นที่

การทำงานครั้งนี้ ทำให้ได้ข้อมูลและนำไปสู่แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องบ้าน สามารถแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ทำให้ได้ซ่อมแซมบ้านเสื่อมโทรม สร้างการมีส่วนร่วมจากการทำงานร่วมกันของคนในตำบล ระยะแรกๆ เราจะไม่ค่อยได้รับการยอมรับทั้งจากชาวบ้านด้วยกันเอง หรือแม้แต่หน่วยงานต่างๆ เขาไม่คิดว่าชาวบ้านจะทำได้ ชาวบ้านก็ไม่คิดว่าจะทำได้จริง

เมื่อทำแล้วเกิดผลชัดเจน  คนทำงานเพิ่มขึ้น มีการยอมรับจากชาวบ้านให้ความร่วมมือ หน่วยงานเองยินดีช่วยงานมากขึ้น มีการทำงานร่วมกันระหว่าง อบต.กับคณะทำงาน ในการสำรวจบ้านทรุดโทรม   ตอนนี้เกิดกองทุนที่ดินแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน มีระเบียบที่กำหนดร่วมกัน  วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยตำบลท่าดินแดง สนับสนุนในด้านการประกอบอาชีพของคนในตำบลท่าดินแดง  ซึ่งผ่านมติที่ประชุม  มีสมาชิกรับรองสองในสามของจำนวนสมาชิก  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

ปัจจุบันกองทุนที่ดินมีเงิน จำนวน 72,850 บาท เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากสำหรับคนท่าดินแดง ที่สามารถช่วยกันทำงานและแก้ไขปัญหาให้คนตำบลมีบ้านที่แข็งแรง ไม่ต้องตากฝนเพราะหลังคารั่ว อยู่ได้อย่างมีความสุข    ที่ผ่านมากองทุนฯ สามารถช่วยเหลือให้ชุมชนได้กู้ยืมไปซ่อมแซมบ้านได้เพิ่มจากที่ พอช.ให้  จำนวน  5  ราย   

มีแผนงานในการแก้ไขปัญหาคนในตำบลท่าดินแดงอย่างต่อเนื่องและในหลายๆ ด้าน อาทิ 1) ซ่อมบ้านทรุดโทรมที่เหลืออีก 51 หลังให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 2) ส่งเสริมให้ประชากรในตำบลท่าดินแดงมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และ 3) เนื่องจากพื้นที่ตำบลท่าดินแดงเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำมาก เมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วมก่อนที่อื่นทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่บ้านเรือน  จึงตั้งใจว่าถ้ากองทุนที่ดินนี้มีความมั่นคง  มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นจะได้ช่วยเหลือในเรื่องของการดีดบ้านให้สูงขึ้นเพื่อที่ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนให้น้อยลงจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาของตำบลท่าดินแดง นับได้ว่า มีจุดเริ่มต้นจากสภาองค์กรชุมชนที่เป็นพื้นที่กลางในการรวมคน กลุ่มองค์กร  ในการพูดคุยจนสามารถค้นหาข้อมูลพบปัญหาสำคัญของชุมชน  และโครงการบ้านพอเพียงที่เป็นเครื่องมือในการสร้างความร่วมมือของคนในชุมชน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ภาคภูมิใจชุมชน

 

 

 ผู้เรียบเรียง  อ.พรทิพย์   ฤกษ์สมโภชน์ 

คณะทำงานบ้านพอเพียงตำบลท่าดินแดง  

โทร  089 3473397

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter