playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 

close website 20191108 2

ในวันจันทร์ที่  17  มิถุนายน 6262 ที่ผ่านมา  พอช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ครั้งที่ 4/2562 ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ตัวแทนอนุกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนชุมชนจากคลองลาดพร้าว/คลองเปรมประชากร จำนวน 38 คน โดยมีนายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการ พอช. เป็นประธานในการประชุม

Meeting1 resize

          สาระสำคัญในการประชุมคือ ได้มีการแจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2562 ที่ผ่านมา และเรื่องพิจารณา งบดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมคลองลาดพร้าว งบสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการทำงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบชุมชนริมคลองเปรมประชากร งบประมาณช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ  (ค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม)ได้แก่สหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัย จำกัด ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2/ ริมคลองลาดพร้าวภาวนา/ หลังตลาดสุภาพงษ์)  สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงห้วยขวาง จำกัด  ชุมชนริมคลองลาดพร้าว 80  / หลังสมาคม ร.ร.ไทย-ญี่ปุ่น    การพิจาณางบประมาณโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  อุดหนุน  และสินเชื่อ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองลาดพร้าวจตุจักร จำกัด (ชุมชนวังหิน) สหกรณ์เคหสถานกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา จำกัด

Meeting2_resize.JPG

นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)  กล่าวว่า “ผลการดำเนินงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 มีพื้นที่สามารถดำเนินการได้  35 ชุมชน (41 โครงการ) ดำเนินการแล้ว 5,029 ครัวเรือน (41 โครงการ)  จาก 7,069 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 64.11 ของครัวเรือนที่อนุมัติงบประมาณ ร้อยละ 45.55 ของครัวเรือนทั้งหมด รอดำเนินการ จำนวน 1,809 ครัวเรือน ส่วนการก่อสร้างบ้าน ก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน 2,124 ครัวเรือน ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 743 ครัวเรือน พื้นที่พร้อมก่อสร้าง จำนวน 353 ครัวเรือน  เป้าหมายการดำเนินการ มิ.ย.-ก.ย.62 ประมาณ 300 ครัวเรือน”

Meeting3_resize.JPG

          นายธนัช นฤพรพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ได้กล่าวถึง คลองเปรมประชากรว่า ชุมชนริมคลองส่วนใหญ่มีสภาพความเป็นอยู่ที่แออัด มีปัญหาขยะและน้ำเสีย สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม อีกทั้งสิ่งก่อสร้างรุกล้ำคลองเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี ช่วงจากถนนเทศบาลสงเคราะห์ ถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ มีความยาวประมาณ 17 กิโลเมตร มีประชาชนตั้งบ้านเรือนรุกล้ำ จำนวน 5,098 หลัง หรือคิดเป็น 6,386 ครัวเรือน รวม    32 ชุมชน 6 หมู่บ้าน

Meeting4_resize.jpg

          หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ใช้เป็นเส้นทางสัญจร รวมทั้งการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยการก่อสร้างบ้าน ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด สวยงาม และเป็นประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ-สังคม ให้ชุมชนบริเวณสองฝั่งคลองมีที่อยู่อาศัยมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีกำหนดการดำเนินการ 9 ปี (ปี พ.ศ.2562 – 2570)

Meeting5_resize.JPG

ส่วนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคลองเปรมประชากร คือ 1. การฟื้นฟูคลองเปรมประชากรให้ใสสะอาด (ระยะเร่งด่วน) ได้แก่การขุดลอกคลองและเก็บขยะ จัดระเบียบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาคลองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทำความสะอาดคลอง 2.การจัดทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร  ดำเนินการภายใต้แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ซึ่งมีแผนการพัฒนาครอบคลุมด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างเขื่อนและการจัดที่อยู่อาศัยให้ประชาชน ควบคู่ไปกับการบำบัดน้ำเสียการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม

Meeting6_resize.JPG

Meeting7_resize.jpg

Meeting8_resize.jpg

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter