playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 

close website 20191108 2

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา อนุกรรมการประชาสังคมพัฒนาวิชาการและนโยบายสาธารณะ  จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์ภาคประชาสังคมต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ระดับจังหวัด ณ เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีผู้เข้าร่วมกว่า 60 คน  ประกอบด้วย ตัวแทนจังหวัดยุทธศาสตร์ 5 ภาค ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พอช.

80495

ในช่วงเช้า เติมความรู้การวิเคราะห์สถานการณ์เชิงนโยบายและบทเรียนการดำเนินงานยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่/แผนพัฒนาจังหวัด  โดย 1)นายกิตติ  สัจจาวัฒนา  ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่  “ภาคประชาสังคมทำงานเชิงประเด็นยังไม่มีภาคประชาสังคมที่ดูภาพรวม”  ที่ผ่านมามีความพยายามสนับสนุนงบประมาณลงไปสู่พื้นที่  เครื่องมือสำคัญ คือ แผน  มีการสนับสนุนการจัดทำแผนจากพื้นที่  ครั้งนี้เป็นโอกาสดีหากประชาสังคมจะพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเครือข่าย ในอนาคตมีแผนงานจัด Workshop การพัฒนาโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน

80607_resize.jpg

2) นางสาวจิริกา  นุตาลัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  นำเสนอผลการวิจัย “การพัฒนาตัวแบบสนับสนุนการจัดทำแผนโครงการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด”  โครงสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 แบ่งเป็น  7 ระดับแยกเป็น 2 ส่วน  ระดับนโยบาย (ชาติ, ภาค) ระดับพื้นที่ (กลุ่มจังหวัด, จังหวัด, อำเภอ, ตำบล, หมู่บ้าน/ชุมชน)   ข้อสังเกต  ในทุกระดับตั้งแต่ระดับพื้นที่จนถึงระดับชาติ  มีกลไกภาคประชาสังคมเป็นกลไกอยู่ในทุกระดับ  ซึ่งจังหวัดจะคัดเลือกบุคคลขึ้นมา  คำถามคือ ทำไมเราถึงไม่เสนอชื่อประชาสังคมเข้าไปในกลไกเหล่านั้น    

พบช่องว่างในการจัดทำแผนและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับความต้องการของพื้นที่ 4 เรื่อง   1)ข้อมูล เครื่องมือ และการใช้เครื่องมือ แผนภาครัฐเป็นภาพกว้าง ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่ยังไม่ชัดเจนนัก  2)การเชื่อมโยงและการบูรณาการ  เรื่องการสื่อสารและการใช้ภาษา เพราะภาครัฐใช้ภาษาทางการ เข้าใจยาก  3)กระบวนการจัดทำแผน มีช่วงเวลาที่ไม่สอดคล้องกัน การบูรณาการการมีส่วนร่วมยังเป็นวาทกรรม  4) กลไกการจัดทำแผน  การบูรณาการเชิงพื้นที่ให้ความสำคัญระดับอำเภอ  แต่กลไกของระดับอำเภอยังไม่ชัดเจน  ต้องมีตัวช่วยในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ  เช่น ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ หรือองค์การมหาชน  ซึ่งมีการดำเนินความยืดหยุ่นมากกว่าภาครัฐ

นายสุพัฒน์  จันทนา  ผู้อำนวยการสำนักงานภาคเหนือ  กล่าวว่าการขับเคลื่อนแผนของขบวนชุมชน ใช้ฐานของพื้นที่ คือ ระดับตำบล ใช้เครื่องมือในการเชื่อมโยงประเด็นการทำงานในพื้นที่ ซึ่งแผนพัฒนาตำบลจะต้องมีการทำอย่างเข้มข้น ที่มากกว่าแผนโครงการ

แผนพัฒนาระดับจังหวัด ถือเป็นพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ แผนพัฒนายุทธศาสตร์ระดับจังหวัดทำให้มีความเข้มข้น เป็นจุดที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งเชิงประเด็นและพื้นที่  แผนพัฒนาภาค เดิมให้เสนอโดยหน่วยงาน ปัจจุบันเปิดกว้างให้องค์การมหาชน นั่นคือ พอช. สามารถเข้าไปเสนอได้ จุดดีของ พอช.  มีสำนักงานภาค 5 ภาค และใช้เป็นพื้นที่ในการเชื่อมโยงแผนของชุมชนให้เป็นแผนพัฒนาระดับภาค จริงๆ แล้วมีการเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคมด้วย ซึ่งเราอาจจะต้องคิดต่อไปปี 2564 กลไกมี “คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค” ซึ่งมีสภาพัฒนาแต่ละภาคอยู่ในกลไกดังกล่าว  บทเรียน 1) ต้องเชื่อมโยงกับสภาพัฒน์ให้ได้ 2) โจทย์ของสภาพัฒน์ฯ คือ อยากได้แผนงานของภาคประชาชนและประชาสังคม เสนอในระดับภาค เพราะที่ผ่านมาไม่มี มีแค่แผนของหน่วยงาน  3)รูปธรรมในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาในระดับตำบล-จังหวัด-ภาค และการทำแผนในระดับข้างล่าง ของขบวนองค์กรชุมชน มีโหนดการเชื่อมโยงคือ อบต. และเทศบาล และในระดับจังหวัด ยังเป็นความสัมพันธ์ระหว่างขบวนองค์กรชุมชนกับหน่วยงาน เช่น พมจ. ซึ่งยังเป็นปัจเจกกับหน่วยงานบางหน่วยงานอยู่ 4) คาดหวังให้มีการพัฒนาแผนระดับอำเภอ 5) บทบาทของภาคประชาสังคม ในระดับอำเภอและภาค เป็นจุดที่สำคัญมาก เช่น การพัฒนาผู้นำ , กระบวนการจัดทำแผนทุกระดับ , ข้อมูล/องค์ความรู้/งานวิจัย/การติดตามประเมินผล

นาย พลากร  วงค์กองแก้ว  คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ฝากข้อคิดว่า การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ควรดำเนินการค้นหาภาคียุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ องค์กรอิสระ หากเชิญเข้าร่วมได้ตั้งแต่เริ่มแรกจะเกิดประโยชน์  องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น   ภาคเอกชน  เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมา  เรื่องการจัดทำแผนหากดำเนินการร่วมกับภาคส่วนต่างๆจะสร้างการมีส่วนร่วมได้มากขึ้น 

และช่วงบ่าย  แบ่งกลุ่มย่อยวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ 5 จังหวัด  ได้แก่  เชียงใหม่   นครสวรรค์  ร้อยเอ็ด  สตูล  ฉะเชิงเทรา  หัวข้อ 1)เป้าหมายการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์จังหวัด  2)วิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดในการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมและภาคชาชนที่ผ่านมา 3)บทเรียนสำคัญที่ผ่านมาในการทำงาน 4)แนวทางกระบวนการขับเคลื่อนให้เกิดแผนยุทธศาสตร์จังหวัดร่วมกันและแนวทางการขับเคลื่อนแผนให้สามารถปฏิบัติการได้จริง และออกแบบการจัดเวทียุทธศาสตร์จังหวัด  ข้อสรุปจากกลุ่มย่อยส่วนใหญ่จะจัดเวทีเดือนกรกฎาคม 2562 

80611_resize.jpg

ทั้งนี้ คณะอนุกรรการประชาสังคมฯ จะมีการประชุม ในการออกแบบการทำงานร่วมกัน  เพื่อผลักดันเชิงยุทธศาสตร์  5 จังหวัด สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีต่างๆ  เช่น สสส. สช. กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ฯลฯ  มีข้อเสนอให้เจ้าหน้าที่พอช. สำนักงานภาค  และส่วนกลาง  เข้ามามีส่วนร่วมในออกแบบการทำงาน เชื่อมโยงแผนบูรณาการในการทำงาน โดยหวังว่าจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางอำนาจใหม่ เป็นยุทธศาสตร์การจัดการจากข้างล่างสู่ระดับบน 

80610_resize.jpg

รายงานโดย สนง.ยุทธศาสตร์ฯ

เครดิตภาพ  นายธนชัย  อาจหาญ

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter