บ้านมั่นคง

รัฐมนตรี พม เปิดโครงการบ้านมั่นคงไทยเข้มแข็งนาสาร

สุราษฎร์ธานี/พอช.หนุนงบ 33.61 ล้านบาท ดำเนินโครงการบ้านมั่นคง กลุ่มชาวบ้านผู้เข้าร่วมโครงการจาก 24 ชุมชน จำนวน 158 ครัวเรือน จัดสรรที่ดินครัวเรือนละ 30 ตารางวา ราคาบ้านต่อหลัง 165,000-173,960 บาท และมีภาระผ่อน 1,175-1,187 บาทต่อเดือน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2553 เวลาประมาณ 10.00 น. นายอิสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางเปิดโครงการบ้านมั่นคงไทยเข้มแข็ง เทศบาลเมืองนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 
โครงการบ้านมั่นคงไทยเข้มแข็งเทศบาลเมืองนาสาร ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนาสาร จากการสำรวจข้อมูลชุมชนแออัดในพื้นที่เทศบาลเมืองนาสาร พบว่ามีชุมชนที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยทั้งสิ้น 24 ชุมชน 1,621 ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเช่าที่ดินของเอกชนและการรถไฟแห่งประเทศไทย สภาพบ้านเรือนทรุดโทรม ไม่มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย
ผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่เทศบาลเมืองนาสาร กลุ่มชาวบ้านผู้เข้าร่วมโครงการจาก 24 ชุมชน จำนวน 158 ครัวเรือน และร่วมกันสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองนาสาร จำกัด ได้รับอนุมัติการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงแล้ว โดยได้มีการซื้อที่ดินและกำลังดำเนินการก่อสร้างบ้านเฟสแรก จำนวน 30 ครัวเรือนแล้ว ได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคแล้วจำนวน 6.53 ล้านบาท งบสินเชื่อ จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือพอช.เพื่อซื้อที่ดินขนาด 18 ไร่ จำนวน 2.70 ล้านบาท และงบสินเชื่อไทยเข้มแข็ง เพื่อสร้างบ้าน 24.38 ล้านบาท
สมาชิกโครงการได้รับการจัดสรรที่ดินครัวเรือนละ 30 ตารางวา ราคาบ้านต่อหลัง 165,000-173,960 บาท และมีภาระผ่อน 1,175-1,187 บาทต่อเดือน.

งานวันที่อยู่อาศัยโลก 2553

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ พอช. ร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชน จัดกิจกรรมเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ซึ่งในปี 2553 ตรงกับวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2553 โดยสหประชาชาติได้กำหนดหัวข้อหลักว่า Better City Better Life” หรือ เมืองที่ดีกว่าเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

พอช. ร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชน จัดให้มีกิจกรรมในทุกภาคทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 6 - 21 ตุลาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยที่ชุมชนและท้องถิ่นเป็นหลัก และจะนำเสนอผลการสัมมนาต่อนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 22 ตุลาคม 2553

 

 

 

กำหนดการ จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก
การจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย โดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่นภาคใต้
15 - 16 ตุลาคม 2553
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตรัง อ.เมือง จ.ตรัง
 
 
วันที่ 15 ตุลาคม 2553
07.00 – 09.00 น.
ผู้เข้าร่วมงานเดินทางถึงสถานที่จัดงาน พร้อมกันที่หอประชุมใหญ่
09:00 - 09:30 น.
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางถึงสถานที่จัดงาน
- ผู้แทนชุมชนกล่าวรายงานความเป็นมาการจัดการงานที่อยู่อาศัยโลก/การจัดกิจกรรม “การจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยโดยขบวนองค์กรชุมชนภาคใต้”
09.30 - 10.00 น.
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลก
- พิธีมอบกองทุนคนดีคนจนการพัฒนาที่อยู่อาศัยภาคใต้
10.00 – 10.30 น.
นำเสนอรูปแบบกิจกรรมสำคัญฐานการเรียนรู้ 6 ฐานงานพัฒนา
10:30 – 11:00 น.
แบ่งกลุ่มย่อย 6 ฐานการเรียนรู้
11.00 - 12.00 น.
กิจกรรมเรียนรู้ตามฐานการสนใจกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 - 17.30 น.
กิจกรรมการเรียนรู้การจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยฯ
- ฐานที่ 1 การจัดการที่ดินร่วม โดยชุมชนอย่างยั่งยืน
- ฐานที่ 2 กองทุนพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย
- ฐานที่ 3 การพัฒนาที่ต่อเนื่องจากการแก้ไขปัญหาที่ดิน
- ฐานที่ 4 การจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่กลุ่มวัฒนธรรมพิเศษ
- ฐานที่ 5 บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการที่ดิน
- ฐานที่ 6 การพัฒนาที่อยู่อาศัย
17.30 – 18.00 น.
สรุปผลจากฐานเรียนรู้ /สังเคราะห์ข้อมูล
18.00 – 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
18:00–20:00 น.
กิจกรรม“เชื่อมความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ชาวใต้”
- เปิดเวทีโดย การแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- การแสดงของเครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองสงขลา/ เครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองสตูล
- การแสดงกิจกรรมร่วมชุด “รำวงเวียนครกภาษาคนใต้”
 
วันที่ 16ตุลาคม 2553
08:00 - 09:00 น.
รับประทานอาหารเช้า และเข้าร่วมพร้อมกันที่ห้องประชุม
09:00 - 09:30 น.
- รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย เดินทางถึงสถานที่จัดงาน
- ชมฐานการเรียนรู้กระบวนการจัดการที่ดิน
09.30 - 10.00 น.
- ชมวีดีทัศน์ “กระบวนการจัดการที่ดินที่ทำกินและที่อยู่อาศัยภาคใต้”
10.00 - 10.30 น.
- ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวต้อนรับ
10.30 - 11.00 น.
- ตัวแทนองค์กรชุมชนกล่าวรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนวทางการจัดการที่ดินที่ทำกินและที่อยู่อาศัยภาคใต้
11.00 - 12.00 น.
- รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบาย
12.00 - 13.00 น.
- รับประทานอาหารเที่ยง/ปิดการจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก
 
 
 

 

 

เรียนรู้งานบ้านมั่นคง

เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ขั้นตอน กระบวนการ พัฒนาโครงการบ้านมั่นคง Downloadเอกสารได้ที่นี่

ผลประชุมคณะทำงานบ้านมั่นคงภาคใต้

 

นครศรีธรรมราช/คณะทำงานบ้านมั่นคงภาคใต้หนุน 5 โครงการเสนอ พอช. อนุมัติสินเชื่อที่ดินและบ้าน 56.6 ล้านบาท ช่วยแก้ปัญหาผู้เดือนร้อนที่อยู่อาศัย 254 ครัวเรือน

 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมวีบี โฮเทล อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช คณะทำงานโครงการบ้านมั่นคงไทยเข้มแข็งภาคใต้ จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ โดยในครั้งนี้มีโครงการเสนอให้พิจารณา 5 โครงการ
ชุมชนร่วมใจ หรือชุมชนหลังด่าน เทศบาลเมืองสุไหงโกลก จ.นราธิวาส เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นเนื้อที่ 17-2-4 ไร่ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่นี้ด่านศุลกากรสุไหงโกลกได้เช่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว และชาวชุมชนจะต้องย้ายออกจากพื้นที่ ต่อมาชุมชนได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2553 เงินออมทรัพย์รวม 143,412 บาท จำนวนผู้เดือดร้อนในชุมชน 219 ครัวเรือน แต่มีผู้เข้าร่วมโครงการ 68 ครัวเรือน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในรูปแบบซื้อที่สร้างชุมชนใหม่ หรือชุมชนร่วมใจ โดยชุมชนได้เสนอขอรับการสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย ในรูปแบบการสร้างชุมชนในที่ดินใหม่ของเอกชน จำนวน 1 แปลง ขนาด 8-3-97 ไร่ มูลค่าที่ดิน 3,400,000 บาท และสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย จำนวน 16,610,193 บาท
ชุมชนตะอาวุน เทศบาลเมืองยะลา เกิดจากการรวมตัวของผู้เดือนร้อนที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลนครยะลาและเทศบาลตำบลสะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา โดยจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย และสะสมเงินออมตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 จำนวนสมาชิก 68 ครัวเรือน มีเงินออมรวม 1,473,780 บาท เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในรูปแบบซื้อที่สร้างชุมชนใหม่ โดยชุมชนได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย ในรูปแบบการสร้างชุมชนในที่ดินใหม่ของเอกชน ขนาด 8-1-0 ไร่ มูลค่าที่ดินรวม 3,400,000 บาท และสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย จำนวน 14,600,181 บาท
ชุมชนบารอกะฮ์ เกิดจากการรวมตัวของผู้เดือนร้อนในเขตเทศบาลตำบลสะเตงนอก อ.เมืองยะลา จำนวนผู้เดือดร้อนที่อยู่อาศัย เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในรูปแบบซื้อที่สร้างชุมชนใหม่ และเข้าสู่ขบวนการบ้านมั่นคง จำนวน 33 ครัวเรือนซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง และค้าขาย โดยชุมชนได้เสนอโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคฯ ในรูปแบบการสร้างชุมชนในที่ดินใหม่ของเอกชน ซึ่งห่างจากชุมชนเดิม 3 กิโลเมตร พื้นที่ 3 ไร่ มูลค่ารวม 1,650,000 บาท และสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย จำนวน 5,905,020 บาท
สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงพัทลุง จำกัด ได้รับอนุมัติงบสนับสนุนสาธารณูปโภค จำนวน 5,015,250 บาท สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดิน วงเงิน 2,205,000 บาท และสินเชื่อเพื่อสร้างบ้านวงเงิน 13,958,232 บาท สมาชิกผู้รับผลประโยชน์จำนวน ๘๒ ครัวเรือน ความคืบหน้าในการดำเนินงานปัจจุบันสหกรณ์ฯ ได้จัดซื้อที่ดินจำนวน 3 แปลง เพื่อปลูกสร้างบ้านแล้วเสร็จ 58 หลัง มีเงินออมทรัพย์รวม 314,718 บาท ในครั้งนี้ชุมชนได้เสนอขออนุมัติสินเชื่อเพื่อสร้างบ้าน จำนวน 20 หลัง งบประมาณรวม 3,683,859 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่อยู่อาศัย
กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงชุมโค ของผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในเทศบาลตำบลชุมโค อ.ประทิว จ.ชุมพร ได้รับอนุมัติงบประมาณสาธารณูปโภคฯ เพื่อปรับปรุงชุมชนบนที่ดินธนารักษ์ จำนวน 4,865,000 บาท ผู้รับประโยชน์ 85 ครัวเรือน จาก 10 หมู่บ้าน ซึ่งธนารักษ์ยินยอมให้เช่าที่ดินจำนวน 9-0-39 ไร่ ในระยะเวลา 30 ปี ต่อคณะอนุกรรมโครงการฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2552 ปัจจุบันมีเงินออมทรัพย์รวม 448,280 บาท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในชุมชนอย่างต่อเนื่อง สหกรณ์ฯ จึงเสนอขอสินเชื่อเพื่อสร้างบ้าน วงเงินรวม 11,050,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 4
คณะทำงานโครงการบ้านมั่นคงภาคใต้ มีความเห็นให้นำเสนอโครงการทั้งหมดต่อสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ พอช. โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นงบประมาณสนับสนุนด้านซื้อที่ดินและสินเชื่อสร้างบ้าน นำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ พอช. และส่วนงบพัฒนาสาธารณูปโภค เสนอต่อคณะอนุกรรมการโครงการบ้านมั่นคงไทยเข้มแข็ง พอช.
ชฎารัตน์ เสียงชิต รายงาน

บ้านมั่นคงภาคใต้สร้างบ้านคนจนเมืองกว่า 12,000 ครัวเรือน

พัทลุง/พอช.ภาคใต้ แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนเมืองทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ด้วยงบประมาณไทยเข้มแข็ง 569.28 ล้านบาท กำหนดเป้าหมายปี 2553 แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนเมืองเพิ่ม 1,600 ครัวเรือน

 

สำนักงานปฏิบัติการภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ พอช.ภาคใต้ รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงไทยเข้มแข็งภาคใต้ จนถึงเดือนพฤษภาคม 2553 มีการดำเนินงานใน 14 จังหวัด 54 เมือง มีการอนุมัติโครงการแล้ว 113 โครงการ 263 ชุมชน จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 12,684 ครัวเรือน งบประมาณที่สนับสนุนแบ่งเป็นงบสาธารณูปโภค อนุมัติรวม 336.36 ล้านบาท งบสินเชื่ออนุมัติ รวม 232.92 ล้านบาท
โดยมีโครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย จำนวน 15 โครงการ ก่อสร้างบ้านเสร็จแล้ว 3,410 หลัง อยู่ระหว่างการก่อสร้างและปรับปรุงสภาพชุมชน 69 โครงการและเตรียมความพร้อม 26 โครงการ มีกลไกความร่วมมือระดับเมืองที่ชัดเจน จำนวน 14 เมือง
สำหรับความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงไทยเข้มแข็งภาคใต้ ด้านการสนับสนุนขบวนการชุมชนขยายพื้นที่ปฏิบัติการ เป้าหมายการดำเนินงานปี 2553 กำหนดแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย 1,600 ครัวเรือน ดำเนินการแล้ว 773 ครัวเรือน และกำหนดเป้าหมายอำนวยสินเชื่อไทยเข้มแข็ง 575.48 ล้านบาท ผลการดำเนินงานอนุมัติสินเชื่อแล้ว 14 โครงการ 1,120 ครัวเรือน วงเงิน 158.48 ล้านบาท
ชฎารัตน์ เสียงชิต รายงาน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 0-2378-8300-9 โทรสาร : 0-2378-8343
(แผนที่ตั้งสถาบันฯ)