ข้อเสนอปฏิรูป

1 สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย ของเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการปฏิรูป ๑๖ มี.ค. ๕๔ 1154
2 ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก 1144
3 ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 913
4 ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ภาคกลางตอนบนและตะวันตก 875
5 ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ภาคใต้ 988
6 ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ภาคเหนือ 1016
7 ข้อเสนอปฏิรูป 1072
8 ข้อเสนอจากสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น “การปฏิรูปโครงสร้างการจัดการที่ดินและทรัพยากร” 1198
9 (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การปฏิรูปประเทศไทย 3028