ข้อเสนอปฏิรูป

1 สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย ของเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการปฏิรูป ๑๖ มี.ค. ๕๔ 1079
2 ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก 1065
3 ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 844
4 ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ภาคกลางตอนบนและตะวันตก 801
5 ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ภาคใต้ 921
6 ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ภาคเหนือ 936
7 ข้อเสนอปฏิรูป 1006
8 ข้อเสนอจากสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น “การปฏิรูปโครงสร้างการจัดการที่ดินและทรัพยากร” 1025
9 (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การปฏิรูปประเทศไทย 2523