playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

          ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน และดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561  ได้แก่ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่สื่อสารการพัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล สถาปนิก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ไปนั้น 

         บัดนี้ สถาบัน ฯ ได้ประมวลผลการสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวันเวลา สถานที่ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter