playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

Kanchanaburi Rajabhat University

วันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 110 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วย การประสานความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถิ่น ระหว่างขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีกับภาคีความร่วมมือในจังหวัด โดยมีนาพิพัฒน์ แก้วจิตคงทอง ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นายปฏิภาณ จุมผา ผู้อำนวยการ ภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. และนางสมพิศ หลวงแจ่ม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีร่วมลงนาม

          บันทึกความร่วมมือดังกล่าว มีหลักการสำคัญในการดำเนินโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่น ในแนวทางที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลักร่วมกับภาคีหน่วยงานต่างๆ เน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรชุมชน ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของคน ระบบ และกลไก ขององค์กรชุมชนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี การจัดระบบข้อมูล องค์ความรู้ งานวิจัยเพื่อพัฒนาและการสื่อสารงานพัฒนาขององค์กรชุมชนในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อันทำให้บรรลุเป้าหมายของโครงการตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายด้วยความรับผิดชอบและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยกำหนดเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 และสิ้นสุดโครงการเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

Kanchanaburi Rajabhat University2.jpg

นายปฏิภาณ จุมผา ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก กล่าวว่า การจัดทำบันทึกความร่วมมือ 4 ฝ่ายในวันนี้ เนื่องมาจาก พอช. ขบวนองค์กรชุมชน พมจ. และ มรภ.กาญจนบุรี มีการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมาเป็นเวลาระยะหนึ่งแล้ว จังหวัดกาญจนบุรีใช้ประเด็นงานต่างๆ ของ พอช.เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานใน 95 ตำบล อาทิ สภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการตำบล การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและทุนชุมชน ที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน 

          “จากการทำงานที่ผ่านมา 18 – 19 ปี เราทำภารกิจงานเต็มพื้นที แต่สิ่งหนึ่งที่พี่น้องขบวนชุมชน พอช. และ พมจ. สรุปร่วมกัน พบว่ายังขาดเรื่องวิชการ คือ เรื่องการพัฒนาคน องค์กรชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน การยกระดับคนให้มีความรู้ความสามารถ ให้มีพลังในการเปลี่ยน รวมถึงการจัดระบบข้อมูล การวิจัย องค์ความรู้ เพื่อนำมาซึ่งนวัตกรรม ตลอดจนการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมสาธารณะได้รับทราบ ที่สำคัญคือการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาจังหวัดของภาคประชาชนเมื่อไปเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับถูกตั้งคำถามว่าแผนของภาคประชาชนไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จะทำอย่างไรให้แผนพัฒนาของภาคประชาชนสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีได้อย่างมีสถานะ นอกจากนี้ยังมองเรื่องของการสร้างพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างการเรียนรู้และขยายผลให้แก่นักศึกษา ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ และเรื่องการบริหารจัดการที่ดีเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ วันนี้จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่จะแก้ไขข้อติดขัดต่างๆ ซึ่ง พอช. พร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาร่วมกับภาคประชาชนและภาคีพัฒนาอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี” ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตกกล่าว 

อย่างไรก็ตาม หลังจากพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ได้มีการอบรมให้ความรู้ในหลักสูตรการเขียนโครงการให้ได้งบประมาณ และการบริหารจัดการที่ดี แก่ขบวนองค์กรชุมชนจากประเด็นงานที่อยู่อาศัยและสวัสดิการชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2562 นี้ด้วย

ทั้งนี้ จากการดำเนินการตามความร่วมมือดังกล่าว ได้เป็นที่คาดหวังร่วมกันว่าจะนำไปสู่ผลลัพธ์ ได้แก่ เกิดกลไกความร่วมมือในการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะหุ้นส่วนร่วมพัฒนา ขบวนองค์กรชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพของคน ระบบ และกลไก ขององค์กรชุมชนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เกิดการประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการและปฏิบัติการร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน การ จัดระบบข้อมูล องค์ความรู้ งานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม และการสื่อสารงานพัฒนาขององค์กรชุมชนในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม  เกิดระบบการสนับสนุนงานวิชาการและองค์ความรู้ในการยกระดับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบล ระดับเมือง และระดับจังหวัดให้แก่ขบวนองค์กรชุมชน และเกิดชุดองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเป็นคู่มือในการพัฒนาองค์กรชุมชนเข้มแข็ง ตลอดจนข้อเสนอในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

Kanchanaburi Rajabhat University3.jpg

Kanchanaburi Rajabhat University4.jpg

Kanchanaburi Rajabhat University5.jpg

รายงานโดย สำนักงานภาคกลางและตะวันตก

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter