playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหนึ่งในตำบลที่มีการขับเคลื่อนงานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. มาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อจัดตั้งกองทุนสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมภาคประชาชนให้กับสมาชิกทุกคนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามแนวคิด “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักออมเงินสำหรับแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผ่านการจัดสวัสดิการดูแลสมาชิกตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ตลอดจนการดูแลด้านการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมตามประเพณี เช่น งานแต่งงานบวช และการช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย อัคคีภัย) เพื่อให้เกิดคุณธรรม ความสามัคคี มีน้ำใจ ร่วมกันแก้ไขปัญหา สร้างสัมพันธภาพที่ดีแก่สมาชิก อันจะนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง

โดยสมาชิกร่วมกันออมเงินสมทบวันละบาท ร่วมกับงบประมาณที่ได้รับสนับนุนจากรัฐ ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุน 1,152 คน (สมาชิกสะสม 1,287 คน) จากประชากรทั้งหมด 2,175 คน และมีเงินกองทุน 1,398,407.16 บาท (ยอดเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)  

nakhunakhu1.jpg

ในปี 2560 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาคู ได้ขยายผลไปสู่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีการเชื่อมโยงบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูในการจัดการขยะในชุมชน เนื่องด้วยตำบลประสบปัญหาเรื่องขยะส่งผลกระทบทั้งชุมชน ซึ่งที่ผ่านมา อบต.นาคูเองได้พยายามช่วยกันหาวิธีการแก้ไขแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ จนกระทั่งเกิดแนวคิดในการแก้ไขอย่างจริงจัง โดยแกนนำของกองทุนได้ร่วมหารือกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู  ดำเนินการเรื่องจัดการขยะตามหลัก 3 Rs และสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาคูได้เข้าร่วมในการดำเนินการคัดแยกขยะ โดยคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาคู ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของธนาคารขยะตำบลนาคู และนำเงินจากการคัดแยกขายขยะรีไซเคิลให้กับธนาคารขยะมาเป็นเงินสมทบรายเดือนให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาคู สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินการให้ชุมชนสะอาด ปราศจากขยะ จนได้เข้าเป็น 1 ใน 5 ระดับประเทศ และได้รับรางวัลชมเชยชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ขนาด s ระดับประเทศ รับรางวัลเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561    

nakhu2.jpgnakhu3.jpg

          ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ก่อนเริ่มดำเนินการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ในปี 2560 ปริมาณขยะของตำบลนาคู มีมากถึงเดือนละ 15 ตัน หลังจากดำเนินการในปี 2561 ปริมาณขยะในตำบลลดลงเหลือเดือนละ 9 ตัน ปริมาณขยะลดลงไป 6 ตัน/เดือน (ข้อมูลจากรายงานการดำเนินการขยะของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.2) และรายงานยอดปริมาณขยะที่นำไปทิ้งที่ศูนย์จัดการขยะต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

          การดำเนินการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาคู ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยรี หมู่ที่ 8 ซึ่งได้ก่อตั้งธนาคารขยะเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 มีคณะกรรมการ 8 คน ทั้งหมดเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ ทำให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกันส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย

nakhu4.jpgnakhu5.jpg

นอกจากนี้ยังได้มีการทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะ การทำปุ๋ยหมัก และการเลี้ยงไส้เดือนดิน ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และนำเงินที่ได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับธนาคารขยะรีไซเคิลหมู่บ้าน มาจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาคูเดือนละ 30 บาท และสามารถเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  

          จากการขับเคลื่อนงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาคู มีการจัดระบบบริหารจัดการ การจัดสวัสดิการที่เป็นรูปธรรม และการเชื่อมโยงกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล รพสต. เกษตรตำบล จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้

nakhu6.jpgnakhu7.jpg

  1. รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ป็นหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ในระดับอำเภอ ประจำปี 2560 จากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  2. 2. ผ่านการประเมินระดับดีเยี่ยม ตามโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะและชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภท S ชุมชนขนาดเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2561 และผ่านเข้าไปเป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประกวดระดับภาค
  1. 3. รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2561 ประเภท S ชุมชนขนาดเล็ก ระดับภาค กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และผ่านเข้าไปเป็นตัวแทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี ในการประกวดระดับประเทศ
  2. 4. รางวัลชมเชยชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 2561 ประเภท S ชุมชนขนาดเล็ก ระดับประเทศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  3. 5. รางวัลชนะเลิศการเลี้ยงไส้เดือนดิน รางวัลชนะเลิศการทำน้ำหมักชีวภาพ รางวัลชมเชยการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลหมู่บ้าน ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร โดยการจัดการของเสียเหลือศูนย์ ประจำปี 2561 ของnakhu8.jpg
  4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธย

          นอกเหนือจากความภูมิใจที่มีมูลค่าเป็นรางวัลประกาศนียบัตรต่างๆ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาชิกกองทุนสวัสดิการ แกนนำกลุ่มองค์กร ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาคู ยังนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของชุมชน ที่มีการช่วยเหลือกันด้วยพลังของชุมชนเองและยังเกิดความร่วมมือในแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้สำเร็จลุล่วงอย่างเป็นรูปธรรม คือ เรื่องการจัดการขยะของชุมชน ในส่วนการบริหารกองทุนคณะกรรมการมีแผนงานในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา เช่น การพัฒนาคณะกรรมการบริการจัดการกองทุนตามหลักธรรมมาภิบาล การขยายฐานสมาชิกให้เพิ่มขึ้นครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น รวมถึงการขยายฐานการจัดสวัสดิการเพื่อพี่น้องตำบลนาคูได้รับสวัสดิการอย่างครอบคลุม ภายใต้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินภายในชุมชนไปพร้อมกัน 

เรียบเรียงโดย   นายสุพัฒน์  การสมพจน์ / นางวรางคณา  สัญญาเดช

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาคู

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter