playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ไม่เคยคิดว่าในชีวิตนี้จะมีบ้านที่มั่นคง” ถ้อยคำบอกเล่าความรู้สึกของนางสาวอภิญญา  ขำดี ผู้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง  เทศบาลตำลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแถบตะวันตกของจังหวัดชัยนาท ประชากร 4,259 คน จำนวน 2,008 ครัวเรือน และมีประชากรอพยพเข้ามาอาศัยอยู่จำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ การบุกรุกที่สาธารณะ อาศัยที่ดินของวัด บ้านเช่า ฯลฯ

hunkha

จากปัญหาดังกล่าว ผู้นำชุมชน เทศบาลตำบลหันคา หน่วยงานภาคีและผู้ที่เดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย ได้มีการประชุมปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหันคา และได้ประสานงานกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมมือในการสำรวจผู้เดือดร้อนเขตเทศบาลตำบลหันคาเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบ

          พบว่า มีประชาชนที่เป็นผู้ที่เดือดร้อนจำนวน 109 ครัวเรือน จึงเชิญมาร่วมวิเคราะห์ปัญหาและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง  มีการจัดตั้งคณะประสานงานซึ่งมาจากผู้เดือดร้อนที่ต้องการจัดการแก้ไขปัญหาของตนเอง 

hunkha1.png

มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงเทศบาลตำบลหันคา ต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลหันคาที่ไม่มีความมั่นคงในที่ดินที่อยู่อาศัย บุกรุกที่ดินรัฐและที่ดินเอกชน รวมถึงครอบครัวขยาย   เช่าบ้านอยู่ และต้องอยู่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลหันคาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี   ต้องมีกระบวนการรับรองสิทธิ์ของผู้เดือดร้อนตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จากนั้นมีการรวมกลุ่มออมทรัพย์ โดยให้มีกลุ่มย่อยของผู้เดือดร้อนเข้ามาจัดตั้งคณะทำงาน มีโครงสร้างแบ่งบทบาทการทำงาน และร่วมกันวางแผนในการขับเคลื่อนงานทั้งหมดของโครงการบ้านมั่นคง โดยให้ผู้เดือดร้อนทำการวิเคราะห์ศักยภาพตนเองในการเลือกแบบบ้านเพื่อนำไปสู่การออมสมทบ 10 เปอร์เซ็นต์ของราคาบ้าน จากนั้นจึงเสนอขอรับการสนับสนุนต่อสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ต่อไป

          ปี 2554 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ทำการอนุมัติสินเชื่อเป็นจำนวนเงิน  20,968,920 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 บาทต่อปี และสนับสนุนงบพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 550,000 บาท งบบริหารปรับปรุงชุมชน 275,000 บาท และงบสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย 275,000 บาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ 109 ครัวเรือน โดยชุมชนได้ร่วมสมทบเพื่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสอีก 1 หลัง รวมเป็น 110 ครัวเรือน บนพื้นที่กว่า 11 ไร่

โครงการบ้านมั่นคงเทศบาลตำบลหันคา จำนวน 110 ครัวเรือน ใช้สินเชื่อในการปลูกสร้างบ้าน 109 หลัง มี 3 แบบ คือ 1) บ้านเดี่ยวชั้นเดียว จำนวน 28 หลัง 2) บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 69 หลัง 3) บ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 12 หลัง และในส่วนของบ้านผู้ด้อยโอกาสนั้น จะเป็นบ้านเดี่ยวจำนวน 1 หลัง (แบบบ้านตามรูปภาพ)

hunkha2.jpghunkha3.jpghunkha4.jpg

hunkha5.jpg

 

นางสายัน  ศักดิ์ดา  อายุ 57 ปี มีอาชีพรับจ้าง เล่าว่า “เดิมอยู่บ้านพักคนงานของโรงสี ต่อมาโรงสีเลิกกิจการเขายังให้พักอาศัยอยู่ได้ถ้าเขายังไม่ใช้สถานที่ ซึ่งทำให้รู้สึกไม่มั่นคงในชีวิต พอมีโครงการบ้านมั่นคงเข้ามา จึงได้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงเทศบาลตำบลหันคา ทำงานรับจ้างเก็บเงินออมสมทบสร้างบ้านจนครบและได้เข้าอยู่อาศัย โดยเลือกบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ราคาหลังละ 160,000 บาท  โดยชำระค่าบ้านรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท และชำระค่าที่ดินเดือนละ 203 บาท รวมจำนวน 1,203 บาท ขอขอบคุณ พอช.ที่สนับสนุนช่วยเหลือให้คนด้อยโอกาสได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง

 

 

hunkha6.jpgนางสาวอำไพ  สังจะ  อายุ  39 ปี ประกอบอาชีพอาชีพค้าขาย  และอยู่บ้านเช่าไม่มีบ้านเป็นของตนเอง กล่าวว่า “พอมีโครงการบ้านมั่นคงเข้ามาในชุมชนจึงได้เข้าร่วมโครงการทำงานค้าขายเก็บเงินออมจนครบเพื่อให้ได้บ้าน โดยเลือกบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ราคาหลังละ 260,000 บาท ชำระค่าบ้านรายเดือนๆ ละ 1,600 บาท และชำระค่าที่ดินเดือนละ 203 บาท รวมจำนวน 1,803 บาทต่อเดือน  

 

 

 

hunkha7.jpgนางสาวอภิญญา  ขำดี  อายุ 53 ปี กล่าวว่า เดิมอยู่บ้านพ่อ แม่ มีทั้งหมด 5 ครอบครัว รวมสมาชิก 16 คน มีอาชีพค้าขาย เมื่อมีโครงการบ้านมั่นคงเข้ามาในชุมชน จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการทำงานค้าขายเก็บเงินออมเพื่อ ให้ได้บ้านจนครบและได้เข้าอยู่อาศัย โดยเลือกบ้านแฝด 2 ชั้น ราคาหลังละ 196,000 บาท ชำระบ้านรายเดือนละ 1,300 บาท และชำระค่าที่ดิน เดือนละ 203 บาท รวมจำนวน 1,503 บาท ตามกำลังความสามารถของในการส่งชำระ  ไม่เคยคิดว่าในชีวิตนี้จะมีบ้านที่มั่นคงให้อยู่ ขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานรวมทั้ง พอช. ที่ช่วยเหลือคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง

 

          โครงการบ้านมั่นคงเทศบาลตำบลหันคาได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2558  สมาชิกได้เข้าอยู่อาศัยแล้วจำนวน 106 หลังคาเรือน และอีก 4 หลังคาเรือนกำลังจะเข้ามาอยู่ แผนงานที่โครงการบ้านมั่นคงเทศบาลตำบลหันคาจะดำเนินการต่อ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องสมาชิกบ้านมั่นคงให้มีกิจกรรมร่วมกันและมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้  และส่งเสริมให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลหันคาในการดำเนินงานร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับผู้เดือดร้อนให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

เรียบเรียงโดย : วาสนา แป้นวงษ์ และ นิตยา เกตุเปลี่ยน

นักสื่อสารจัดการความรู้จังหวัดชัยนาท

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter