playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ช่องสะเดา เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง ประมาณ 56 กิโลเมตร อยู่ติดแนวชายแดนที่เป็นรอยต่อกับอำเภออื่นถึง 3 อำเภอ    ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอศรีสวัสดิ์ ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบ่อพลอย ขณะที่ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอไทรโยค ส่วนสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  และมีภูเขาจากแนวติดต่อจากทางตะวันออกไปยังตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีแม่น้ำแควใหญ่ไหลผ่าน  

          ตำบลช่องสะเดาแบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ด้วยสภาพพื้นที่อยู่ห่างไกลและอยู่ในพื้นที่ป่าเขา ทำให้ประชาชนในพื้นที่ประสบกับปัญหาไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลเป็นผู้สูงอายุ

จากปัญหาดังกล่าว คนในตำบลช่องสะเดาจึงได้มาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนของตนเอง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน พวกเขาต้องการมีที่อยู่อาศัย มีที่ดินทำกินที่มั่นคง มีเอกสารสิทธิ์ สามารถจัดหาที่อยู่อาศัยที่มั่นคงให้กับผู้ยากไร้  มีการรวมกลุ่มของแกนนำและผู้เดือดร้อนในตำบล โดยมีสภาองค์กรชุมชนเป็นหัวเรือหลักในการสำรวจสภาพปัญหาด้านที่ดินและอยู่อาศัยในตำบล

พบว่า ที่อยู่อาศัยมีสภาพเสื่อมโทรม 74 ครัวเรือน มีความแออัดในบ้านเดียวกัน 20 ครัวเรือน ขาดแคลนที่อยู่อาศัย 20 ครัวเรือน และมี 25 ครัวเรือนที่ขาดแคลนที่ดินเพื่ออยู่อาศัย   จึงมีการกำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงของตำบลช่องสะเดา  ในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนให้มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ผู้พิการและผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  แก้ไขการอยู่อย่างแออัดและสภาพจิตใจของผู้ยากไร้ ทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย อยู่ดีมีสุข

chongsadao

chongsadao1.jpg

ทั้งนี้ ชุมชนได้ร่วมกันคิดและวางแผนปฏิบัติการ  โดยจัดให้มีคณะทำงานรับผิดชอบเรื่องแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัย รวมกลุ่มผู้เดือดร้อนประชุมทำความเข้าใจ สำรวจข้อมูลผู้มีปัญหาที่อยู่อาศัย จัดตั้งกองทุน/การออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย วางหลักเกณฑ์ผู้เข้าร่วมโครงการ แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นทางการ

chongsadao2.jpg

chongsadao3.jpg

ปี 2560 ตำบลช่องสะเดาได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โครงการบ้านพอเพียงชนบท ที่รัฐสนับสนุนงบประมาณผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. จำนวน 10 ครัวเรือน งบประมาณ 184,504 บาท ปี 2561 จำนวน 12 ครัวเรือน งบประมาณ 172,610 บาท และในปี 2561 จำนวน 12 ครัวเรือน งบประมาณ 99,814 บาท    

 

 chongsadao4.jpgchongsadao5.jpg

chongsadao6.pngchongsadao7.png

นายจำนง พนมเวช  อยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 3 บ้านโป่งปัด ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี หนึ่งในผู้เดือดร้อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ มีร่างกายหลังผิดรูป อยู่กับภรรยา และหลานสาว 2 คน จากสภาพห้องน้ำทรุดโทรม จึงขอรับการสนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและเกิดความปลอดภัยแก่บุตรหลาน  และได้รับงบประมาณปรับปรุงที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านพอเพียงชนบท  ปี 2561 ได้รับงบประมาณในการสร้างห้องน้ำใหม่ จำนวน 12,889 บาท แต่งบประมาณที่ใช้จริง 25,785 บาท สำหรับส่วนที่เกิน ชุมชนร่วมกันสมทบ จำนวน 12,896 บาท  (ภาพก่อนและหลังการปรับปรุง)


นอกจากสภาองค์กรชุมชนตำบลช่องสะเดา ที่มีบทบาทในการติดต่อขอการสนับสนุนงบประมาณ องค์การบริหารส่าวนตำบลช่องสะเดา สนับสนุนด้านการจัดทำเอกสาร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ ยังมีหน่วยงานราชการทั้งภายในและนอกพื้นที่ อาทิ ทหาร ร.29 พัน 1 ช่วยการก่อสร้าง การไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์/การไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา สนับสนุนเครื่องจักรในการดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมไฟป่า สนับสนุนด้านการก่องสร้าง

ภายหลังจากที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ นายวิฑูรย์ สิรินุกุล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี พร้อมผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้มาร่วมมอบห้องน้ำใหม่ให้กับนายจำนงด้วย จึงถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาให้กับคนในชุมชน เรื่องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้เกิดความมั่นคงให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน ดั้งนั้น จะเห็นได้ว่าตำบลช่องสะเดา มีกระบวนการดำเนินการแก้ไขช่วยเหลือการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากไร้ อย่างเป็นระบบและมีการร่วมมือการดำเนินงานทุกภาคส่วน

เรียบเรียง นางสาวคณัสนันท์ น้อยทิพย์ 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter