playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ประวัติความเป็นมาของตำบลรูสะมิแล

rusamilae

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านรูสะมิแลนี้ ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่ามีความเป็นมาอย่างไร แต่สันนิษฐานจากตำนานและคำบอกเล่า คำว่า “รูสะมิแล” มาจากภาษาท้องถิ่นหรือยาวี หมายถึง“สนเก้าต้น” (สะมิแล แปลว่า “เก้า”) เล่ากันว่าบริเวณหมู่บ้านรูสะมิแล ในสมัยก่อนมีต้นสนเก้าต้นเรียงอยู่ตามริมทะเล โดยมีตำนานเกี่ยวกับสนเก้าต้นพอสรุปได้ดังนี้ คือ

เมื่อประมาณปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อ ลิ่มโกเหนียว ได้นำเรือสำเภาจากเมืองจีน9 ลำ  โดยนางได้รับอาสากับบิดามารดาของนางที่จะมาตามหาพี่ชาย คือ ลิ่มโต๊ะเคียม ซึ่งจากบ้านมาเป็นเวลานานแล้วให้กลับไปยังเมืองจีน  เมื่อมาถึงปัตตานีนางก็ได้นำเรือทั้ง 9 ลำ ซึ่งมีผู้สันนิษฐานว่าบริเวณที่จอดเรือขึ้นฝั่งก็คือ  บริเวณชายหาดหน้าหมู่บ้านรูสะมิแลปัจจุบัน  จากนั้นก็ได้ขึ้นฝั่งและเดินทางไปหา  ลิ่มโต๊ะเคียม  ที่กรือเซะ (เป็นชื่อหมู่บ้านแห่งหนึ่งปัจจุบันอยู่ห่างจากตัวเมืองปัตตานีประมาณ 8 กิโลเมตร)  โดยทิ้งเรือไว้ทั้ง 9 ลำที่ชายหาดรูสะมิแล  เมื่อนางได้พบกับพี่ชายและได้ขอร้องให้พี่ชายกลับไปยังเมืองจีน แต่ปรากฏว่าพี่ชายไม่ยอมกลับ  ด้วยความเสียใจและน้อยใจ  ทำให้นางตัดสินใจฆ่าตัวตาย  โดยผูกคอตายใต้ต้นมะม่วงหินพานต์ ซึ่งปัจจุบันยังมีซากเหลืออยู่  ทางด้านเรือ 9 ลำ เมื่อลิ่มโกเหนียว ได้เสียชีวิตไปแล้ว  ต่อมาเรือก็ผุพังลงและจมลงในที่สุดเหลือแต่เสากระโดงเรือ ทั้ง 9 ลำที่ทำด้วยไม้สนยังปรากฏให้เห็นอยู่  และค่อยๆผุพังในเวลาต่อมา  ซึ่งคนในสมัยหลังเรียกชื่อหมู่บ้านตามสนเก้าต้นว่า  “รูสะมิแล”  ตราบจนทุกวันนี้

ปัจจุบันหมู่บ้านรูสะมิแลได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากได้มีการสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ขึ้นในบริเวณหมู่บ้านรูสะมิแล  จึงทำให้หมู่บ้านรูสะมิแลเจริญตามไปด้วย  

ตำบลรูสะมิแล ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ครอบคลุมพื้นที่จำนวน 6 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ทั้งหมด 12.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาน 7,813 ไร่ เป็นตำบล 1 ใน 10 ของอำเภอเมืองปัตตานี มีระยะห่างจากอำเภอเมืองปัตตานีและเทศบาลเมืองปัตตานีไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 3 กิโลเมตร อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ จด อ่าวไทย ทิศใต้ จด ตำบลปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ทิศตะวันออก จด เทศบาลเมืองปัตตานี ทิศตะวันตก จด ตำบลดอนรัก อ.เมือง จ.ปัตตานี จำนวนประชากร 15,591 คน 6,909 ครัวเรือน สถานที่สำคัญ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสวนจ้าวทะเล ของดีของตำบล อาหารทะเล , เม็ดมะม่วงหิมพานต์ อาชีพหลัก ประมงชายฝั่ง จำนวน 35 % อาชีพรองลงมา รับจ้าง 25 %  ค้าขาย 25 %  และอื่นๆ เช่น รับราชการ  15 % ประชากรประมาณ 93 % นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนที่เหลือนับถือพุทธ   

สภาองค์กรชุมชนตำบลรูสะมิแล ก่อตั้งจากการรวมตัวของกลุ่มองค์กรต่าง เช่น กลุ่มการเงิน กลุ่มอาชีพ (วิสาหกิจ กลุ่มทำขนม กลุ่มทำปลาแดดเดียว กลุ่มเลี้ยงปลากะพง กลุ่มเลี้ยงแพะ กลุ่มเลี้ยงปลาดุก กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มเลี้ยงเป็ดเทศ กลุ่มปลาดุกร้า กลุ่มขูดมะพร้าว กลุ่มสร้างฝันปันอาชีพ ) กลุ่มเครือข่าย กลุ่มเยาวชน กลุ่มสวัสดิการ กลุ่ม อสม.ตำบล กลุ่มที่อยู่อาศัย และกลุ่มญาลันนันบารู  รวม 17 กลุ่ม โดยจัดตั้งเป็นสภาองค์กรชุมชนในวันที่ 31 ตุลาคม 2553              

มีประธานคนแรกคือ นางแวซัมเซีย นิอิสมัย

สมาชิกสภาองค์กรชุมชน 22 คน

ครอบคลุมใน 6 หมู่บ้าน        

ข้อจำกัดทางด้านเงินทุน ทำได้แค่ประมงชายฝั่ง

ตำบลรูสะมิแลเป็น 1 ใน 33 ตำบลพัฒนาแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมปีพ.ศ. 2559 และเป็นตำบลเป้าหมายทบทวนแผนพัฒนาตำบลในปีพ.ศ.2562 เพื่อให้แผนพัฒนาตำบลของภาคประชาชนมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์พัฒนาต่างๆ ในจังหวัด โดยมีวิสัยทัศน์ “ชุมชนพึ่งตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกลุ่มองค์กรคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสุข” เป้าหมายการพัฒนา 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 2) พัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพขยายความร่วมมือกลุ่มองค์กร 3) พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ คือ 1) ส่งเสริมประชาชนมีการออม  ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 2) ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษและการแปรรูปอาหารทะเล  3) ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการจัดตั้งร้านค้าชุมชนในตำบล 4) จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย 5) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาชนและประชาชน  

rusamilae1.jpg

                นางแวซัมเซีย  นิอิสมัย  ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลรูสะมิแลได้ให้ข้อมูลว่า  ตำบลรูสะมิแลนั้นมีพื้นที่ติดทะเลชายฝั่ง และอาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก มีรายได้ไม่แน่นอน โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมที่ไม่สามารถออกเรือไปหาปลาได้ ทำให้สภาพครอบครัวมีฐานะยากจน มีหนี้สิน และแม่บ้านส่วนใหญ่ไม่มีงานทำไม่มีรายได้  เพื่อให้กลุ่มชาวประมงและแม่บ้านของประมงพื้นบ้านในพื้นที่ตำบลรูสะมิแลมีรายได้มากขึ้น และสร้างมูลค่าของอาหารทะเล จึงได้คิดการแปรรูปสัตว์น้ำและเพิ่มมูลค่า โดยการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ได้แก่ ปลาหวานกรอบ โดยในระยะแรกได้มีการประสานงานกับพัฒนาชุมชน และเกษตรตำบล เพื่อขอความรู้และแนวทางการแปรรูป โดยมีสมาชิกเริ่มแรก 22 คน ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ 1 ครั้ง จนได้รับเลือกจากขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ.2560 ให้เป็นตำบลรูปธรรมพัฒนาเศรษฐกิจและทุน ทำให้สภาองค์กรชุมชน ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.  เป็นจำนวนเงิน 30,000.-บาทด้วยกัน

rusamilae4.jpg

จากการขายปลาสด  สู่การแปรรูปเพิ่มมูลค่า

          ชาวประมงในตำบลรูสะมิแลส่วนใหญ่เป็นชาวประมงรายย่อย  ซึ่งการหาปลาแต่ละครั้งก็จะได้ไม่มากนัก  ถ้าขายส่งพ่อค้าคนกลาง  บางครั้งอาจจะไม่คุ้มทุนเพราะมักจะขายได้ราคาถูก  จึงมักจะไปจำหน่ายปลีกเสียเอง  แต่ถ้าขายไม่หมด  ก็จะเป็นปัญหา  ทางตนจึงได้รวมตัวกันกับสมาชิก  จัดตั้งกลุ่มผู้แปรรูปอาหารทะเลขึ้นมา  ทำการแปรรูปอาหารทะเลโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพราะสะดวก  ประหยัด ไม่ต้องลงทุนสูง  แต่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้เหมือนกัน  ทำให้สมาชิกที่มาเข้าร่วมกลุ่มมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

          นางอามีเนาะ มะสาแม  แกนนำกลุ่มสัมมาชีพชุมชน  บอกวิธีการแปรรูปปลาหวานกรอบว่า  เริ่มต้นจากการเตรียมวัตถุดิบ  ดังนี้

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

 1. ปลาข้างเหลืองสดหรือปลาหลังเขียว 20 กิโลกรัม
 2. น้ำตาล
 3. ซีอิ้วขาว
 4. เกลือ
 5. เครื่องปรุงรสอื่นๆ
 6. น้ำ

ขั้นตอนการผลิต

 1. นำปลามาตัดหัว เอาไส้ออก ล้างให้สะอาดใส่ตะแกรงให้สะเด็ดน้ำ
 2. นำปลามาใส่กาละมัง นำเกลือ น้ำตาล ซีอิ้วขาว น้ำมันหอย มาผสมในปลา
 3. หมักทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชม.
 4. นำปลาที่หมักแล้วใส่ตะแกรง นำไปตากแดดประมาณ 3-4 ชม.จนแห้งสนิท
 5. บรรจุลงภาชนะที่เตรียมไว้ ปิดผนึกให้แน่น

 นางแวซัมเซีย  นิอิสมัย  ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลรูสะมิแล  บอกว่า  กลุ่มผู้แปรรูปอาหารทะเล มีต้นทุนในการผลิตอยู่ที่ 57.20.- บาท/แพค  ราคาจำหน่ายอยู่ที่ 75 บาท/แพค   ทางกลุ่มจะมีกำไร 17.80 บาท/แพคหรือ 1,068 บาทต่อการผลิต 1 ครั้ง   ในแต่ละเดือนยอดขายไม่แน่นอน  ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและช่วงเทศกาล  แต่ยอดขายเฉลี่ย/เดือนของทั้งปี  ประมาณเดือนละ 150 แพค ทำรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มประมาณเดือนละ 11,250 บาท  ในอนาคตจะมีการเปิดสอนการแปรรูปปลากรอบหวานให้กับคนในชุมชน  โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่   เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้มิให้สูญสิ้นไป  และถ้าหากคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาสานต่อธุรกิจ  ก็อาจจะได้แนวคิดการบริหารจัดการแบบใหม่จะคนกลุ่มนี้ด้วย  ซึ่งก็จะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงในวันข้างหน้า  นอกจากนี้  ตนและคณะกรรมการกลุ่ม  ก็มีแนวคิดที่จะทำบรรจุหีบห่อให้สวยงามและพัฒนายกระดับคุณภาพของสินค้าให้มากขึ้น  เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการบริโภคสินค้าของเรา”

 

สถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้

สำนักงานสภาองค์กรตำบลรูสะมิแล บ้านเลขที่ 76/1 หมู่ที่1 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter