playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

วันที่ 8 พฤษภาคม 62 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เวลา 9.00 – 15.00 น.  ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการและการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมี นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)                         

08 1

 

กล่าวเปิดงาน และประกาศนโยบายส่งเสริมป้องกันการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การใข้ดุลยพินิจ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก รองผู้อำนวยการ นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการ นายอัมพร แก้วหนู รองผู้อำนวยการ รวมทั้ง ผู้บริหารระดับกลางและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประมาณ 80 คน โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี สุระชัย เอนกรัตน์ นิติกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี และนายภูมิวัฒน์ รัตนผล ผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ วิทยากรได้นำความรู้ทั้งทางด้านกฎหมาย และกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงมานำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้มีส่วนร่วมในวิเคราะห์และพิจารณาในแง่มุมต่าง ๆ การอธิบายเหตุผลของกรณีตัวอย่างต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การถามและตอบคำถามของเจ้าหน้าที่ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้อย่างสนุกสนาน   

08 208 3

08 4

08 5

 

          และในช่วง 15.00 น.ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นายทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ทั้งส่วนกลาง สำนักงานภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 20 คน ได้ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในการจัดการเรื่องร้องเรียนของแต่ละสำนักงานภาค กับส่วนงานส่วนกลาง การทำความเข้าใจขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน การรายงานเรื่องร้องเรียน และการป้องกันปัญหาการร้องเรียนในอนาคต โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์การจัดการปัญหาที่ผ่านมา และการจัดระบบข้อมูลการทำงานให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ของการปฏิบัติงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter