playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00-12.00 น. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประชุมคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ครั้งที่ 5/2562 ที่ห้องประชุมไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  ถนนนวมินทร์  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  โดยมีนายไมตรี  อินทุสุต  ประธานกรรมการสถาบันฯ เป็นประธานในการประชุม  โดยมีคณะกรรมการสถาบันฯ   ผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ พอช. เข้าร่วมประชุมประมาณ 40 คน

board6_resize.jpg

          นายไมตรี  อินทุสุต  ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ กล่าวว่า พอช. จะต้องมีทิศทางในการบริหารองค์กรใน 3 ประการ ประการแรก พอช. จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านการขับเคลื่อนงานที่ว่าด้วยการนำเสนอพื้นที่ตำบลรูปธรรม และจังหวัดยุทธศาสตร์ให้มีพลังในการขับเคลื่อนจากพื้นที่ รวมถึงการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของ พอช. เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีและหน่วยงานภาคีมาทำงานร่วม ประการที่สอง ขยายผลการดำเนินงานเชิงนโยบาย ประกอบด้วย (1) การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร ให้เป็นที่รู้จักของสังคมและมีการปรับแผนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายมากขึ้น (2) การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ซึ่งแต่ละพื้นที่หรือภาคจะต้องกำหนดพื้นที่ที่มีประเด็นปัญหาเพื่อนำมาสู่การคลี่คลายร่วมกัน (3) การขับเคลื่อนตัวชี้วัด โดยมีการวางเป้าหมาย 5.0 และมีการดำเนินงานที่หนุนเสริมพลังต่อกันทั้งส่วนกลางและสำนักงานภาค ประการสุดท้าย การสร้างทีมสนับสนุนให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะการทำงานข้ามสายงานและการพัฒนาคนรุ่นใหม่

          “ประเด็นท้าทายคือทำอย่างไรให้ภารกิตของรากแก้วได้รับการหนุนเสริมให้ได้มากที่สุด ตอนนี้มีหลายหน่วยงานภาคีได้ทราบว่า พอช. ทำอะไร และพร้อมที่จะสนับสนุน นั่นหมายถึง พอช. จะต้องขยายผลการดำเนินงานเปิดพื้นที่ฐานรากสู่นโยบาย โดยหาจุดเด่นจากพื้นที่หรือประเด็นงานที่ พอช. นั้นได้ดำเนินการ”

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีความคืบหน้าในงานเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญ  ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง  สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง 1.1 การพัฒนาที่อยู่อาศัย  1.1.1 โครงการบ้านชุมชนริมคลองลาดพร้าว  อนุมัติโครงการ 5,051 ครัวเรือน  ดำเนินการแล้ว  3,136 ครัวเรือน (ร้อยละ 62)  1.1.2 โครงการบ้านชุมชนริมคลองเปรมประชากร  ดำเนินการสร้างการรับรู้และเข้าใจครบทุกพื้นที่ และเริ่มดำเนินการพื้นที่นำร่อง 10 หลังที่ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรม เขตดอนเมือง ทั้งนี้มีเป้าหมายในการดำเนินโครงการ 6,386 ครัวเรือน ใน 32 ชุมชน 6 หมู่บ้าน (กรุงเทพมหานครและปทุมธานี)  1.1.3 โครงการบ้านมั่นคง  เป้าหมายปี 2562 จำนวน 5,500 ครัวเรือน อนุมัติโครงการแล้ว  จำนวน 3,335 ครัวเรือน  (ร้อยละ 60)  1.1.4 โครงการบ้านพอเพียงชนบท  เป้าหมายปี 2562 จำนวน 11,500 ครัวเรือน  อนุมัติโครงการแล้ว  จำนวน 12,543 ครัวเรือน  (ร้อยละ 109)  1.1.5 ที่อยู่อาศัยคนไร้บ้าน เมื่อวันที่... ที่ผ่านมา ได้มีการลงสำรวจคนไร้บ้านทั้งประเทศ 77 จังหวัด จำนวน 2,669 คน

          1.2 การสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน  เป้าหมายการพัฒนา 1,700  ตำบล ดำเนินการพัฒนาแล้ว 1,481 ตำบล (ร้อยละ 87)  อนุมัติงบประมาณสมทบกองทุน จำนวน  1,474 ตำบล (กองทุน)  จำนวนสมาชิก 1.32 ล้านคน  1.3 การพัฒนาสภาองค์กรชุมชนตำบล เป้าหมายการจัดตั้งสภาฯ ปี 2562 จำนวน 534 แห่ง  จัดตั้งแล้ว  74 แห่ง  (ร้อยละ 13.8)  1.4 ตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็ง มีการจัดเวทีเพื่อใช้ตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็งเป็นเครื่องมือในการวัดพื้นที่รูปธรรมระดับตำบล ดำเนินการแล้วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินาราย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจะมีเวทีดังกล่าวอีก 4 ภาค เพื่อนำผลจากการทดลองใช้เครื่องมือนี้มาสรุปสังเคราะห์ต่อไป

board5.jpg

รายงาน : สำนักสื่อสารจัดการความรู้และนวัตกรรมชุมชน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter