playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

                                                                                          บทความโดย พอช.สำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก

nong muangnong muang1

สภาองค์กรชุนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551  ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา  มีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นหลายโครงการ  โดยเชื่อมโยงการทำงานกับหลายภาคส่วน  ซึ่งโครงการบ้านพอเพียงชนบท เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการดำเนินงานภายใต้สภาองค์กรชุมชนตำบลแห่งนี้

ตำบลหนองม่วง เป็นตำบลหนึ่งที่มีความหลากหลายของผู้คนที่มาอยู่อาศัย  ส่วนใหญ่ย้ายมาจากทางภาคอีสาน  ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  มีความเป็นอยู่ลำบาก  โดยเฉพาะสภาพบ้านเรือนที่ทรุดโทรมผุผังเพราะก่อสร้างมานาน  แต่ไม่มีทุนรอนที่จะมาซ่อมแซม

ในปี 2559 คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนฯ ได้หารือร่วมกันเพื่อจะแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มีฐานะยากจน  ขณะเดียวกันสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.มีโครงการบ้านพอเพียงชนบท  เพื่อสนับสนุนครัวเรือนที่ยากจนและด้อยโอกาสในชนบทได้ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ทรุดโทรม คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนฯ และตัวแทนชาวบ้านจึงได้สำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนในตำบลเพิ่มเติม  จากเดิมที่ได้สำรวจข้อมูลบางส่วนแล้ว  พบว่ามีผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในตำบลทั้งหมด 153  ครัวเรือน  

เมื่อได้ข้อมูลผู้เดือดร้อนแล้ว คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนฯ จึงได้ร่วมกันวางระเบียบและแนวทางในการทำงานร่วมกัน  โดยมีเกณฑ์พิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการบ้านพอเพียงชนบท  ดังนี้  1.ต้องเป็นคนในตำบลหนองม่วง

2.ต้องเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองม่วง  3.ต้องเป็นสมาชิกกองทุนที่ดินตำบลหนองม่วง  4.ต้องมีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอกับกองทุนที่ดินตำบลหนองม่วง เดือนละ 100 บาทขึ้นไป  ไม่จำกัดจำนวนเงินในการออม

5.จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับทางกองทุนทุกครั้งที่มีกิจกรรม โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ  6.จะต้องทำตามกฎระเบียบข้อบังคับของกองทุนอย่างเคร่งครัด  7.หากสมาชิกไม่ทำตามกฎระเบียบของกองทุนให้อยู่ในดุลพินิจของทางคณะกรรมการ เห็นสมควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

หลังจากนั้นเมื่อมีการพิจารณาคัดเลือกผู้เดือดร้อนตามหลักเกณฑ์จากแต่ละหมู่บ้านแล้ว สภาองค์กรชุมชนฯ จึงได้จัดเวทีรับรองสิทธิ์ผู้เดือดร้อนระดับตำบลขึ้น  โดยมีหน่วยงานท้องที่ ท้องถิ่น  และผู้เดือดร้อนเข้ามา

nong-muang2.jpgnong-muang3.png

รับรองร่วมกัน  โดยที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการโครงการร่วมกัน  โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 28 คน ซึ่งมาจากคณะกรรมการกองทุนที่ดิน  5 คน  ทีมช่าง 6 คน                  ผู้เดือดร้อนที่เข้าร่วมโครงการ 12 คน  ฝ่ายตรวจสอบจากผู้เดือดร้อน 2 คน  สภาองค์กรชุมชนฯ  1 คน  และที่ปรึกษา   จำนวน  2 คน  งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนในครั้งนี้จำนวน 1 ล้านบาท  เป้าหมายซ่อมสร้างในปี 2559-2563 จำนวน 153 หลัง  

นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต  คณะกรรมการฯ จะนำเงินที่ได้รับการอุดหนุนมาทำกองทุนหมุนเวียน  เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือครัวเรือนอื่นๆ  ในรอบต่อไป  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ไม่มีบ้านอยู่ อาศัยญาติหรือผู้อื่นอยู่  ต้องสร้างบ้านใหม่ในที่ดินเดิมของครอบครัว  หรือสร้างใหม่ในที่ดินที่กองทุนจัดหาให้  สนับสนุนงบประมาณไม่เกินครัวเรือนละ 45,000 บาท

2.บ้านชำรุดทรุดโทรม/ไม่มีความมั่นคง  ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ชำรุด  สนับสนุนงบประมาณไม่เกินครัวเรือนละ 25,000 บาท

  1. 3. สภาพบ้านแออัด ครอบครัวขยาย ต่อเติมเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการอยู่อาศัย สนับสนุนงบประมาณไม่เกินครัวเรือนละ 25,000 บาท

nong-muang5.jpg

ส่วนการบริหารจัดการ เพื่อให้กองทุนเกิดความยั่งยืนและนำไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนต่อไปได้  ครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือเรื่องการซ่อม สร้าง ต่อเติม ต้องส่งคืนเงินกองทุนที่ดินเดือนละ 500 – 1,000 บาท  ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท/ปี   และต้องฝากเงินออมกับกองทุนที่ดินเดือนละ 100 บาทขึ้นไป

nong-muang6.jpgnong-muang7.jpg

นางสาวสุภาพ มีระหันนอก หนึ่งในครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือ เล่าว่า เมื่อก่อนตนและครอบครัวอาศัยอยู่บ้านที่ต้องต่อเพิงจากยุ้งข้าวของญาติ  โดยมีหลังคาและฝาบ้านเป็นสังกะสีเก่าที่ได้จากการบริจาคของเพื่อนบ้าน  ส่วนประตู หน้าต่างก็ใช้ผ้ากั้น  เวลาฝนตกมาน้ำก็รั่วลงหลังคา อีกทั้งใต้ถุนบ้านยังใช้เป็นที่เลี้ยงไก่  ทำให้มีกลิ่นเหม็น  และมีตัวไรมารบกวนตลอด  จึงอยากจะสร้างบ้านใหม่  แต่ไม่มีที่ดินที่จะปลูกบ้าน 

“เมื่อมีโครงการบ้านพอเพียงชนบทขึ้นมา  ฉันจึงได้รับการช่วยเหลือจากคณะกรรมการสภาฯ โดยการให้กู้เงินจากกองทุนที่ดิน เพื่อซื้อที่ดิน 50 ตารางวา  ราคา 10,000 บาท และงบประมาณในการสร้างบ้านใหม่อีก 45,000 บาท  นอกจากนี้สถาบันการเงินชุมชนยังให้การช่วยเหลือ  ให้ยืมเงินไปค้าขาย  โดยซื้อขนมจีนไปขายในตลาดชุมชน  ทำให้ครอบครัวมีรายได้  สามารถผ่อนชำระและออมเงินกับโครงการได้” นางสาวสุภาพบอก  และเล่าถึงความประทับใจในการดำเนินโครงการของสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองม่วงว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก ช่วยให้ครอบครัวของตนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง  มีสุขภาพกาย  สุขภาพใจที่ดีขึ้น  ตอนนี้ชำระหนี้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

nong-muang8.pngnong-muang9.pngnong-muang10.png

ปัจจุบันโครงการบ้านพอเพียงชนบท  โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองม่วงดำเนินการซ่อมสร้างเสร็จแล้ว จำนวน 40 ครัวเรือน  และถึงแม้ว่ากองทุนที่ดินตำบลหนองม่วงยังมีเงินกองทุนที่ดินไม่มาก และไม่ทันต่อความต้องการของผู้เดือดร้อนในตำบล  แต่ทางคณะทำงานสภาองค์กรชุมชนชนตำบลได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของประชาชน  รวมทั้งขยายไปสู่การแก้ไขปัญหาอื่นๆ จึงวางเป้าหมายพัฒนากลุ่มและกองทุนต่างๆ ในตำบลให้เกิดความเข้มแข็ง  เช่น  ส่งเสริมการออมเงินผ่านกองทุนที่ดินชุมชน เพื่อเป็นทุนสำรองในการประกอบอาชีพและการซ่อมสร้างบ้าน

นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงงานพัฒนาด้านการจัดสวัสดิการชุมชน  สถาบันการเงินชุมชน  การส่งเสริมอาชีพต่างๆ   เช่น  การทำข้าวเกรียบว่าว  การทำขนมจีน  และมีตลาดชุมชนรองรับ ซึ่งสมาชิกสามารถนำสินค้าหรืออาหารไปวางขาย  ก่อให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้  ทำให้สมาชิกในชุมชนได้พึ่งพาอาศัยกันผ่านกองทุนสวัสดิการและการเงินต่างๆ ที่มีอยู่  และสามารถตอบโจทย์ของตำบลที่ว่า “กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด”  ได้อย่างลงตัว..!!

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter