playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ชุมชนศิริธรรม ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ได้จัดพิธีมอบของขวัญปีใหม่ “มอบบ้านมั่นคงชุมชนศิริธรรม ปีใหม่ 2562” โดยผู้เข้าร่วมจากภาคีเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนและตัวแทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีแล้ว และมีตัวแทนเครือข่ายสหพันธ์พัฒนาชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ(สอช.) ในพื้นที่ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ร่วมงานกว่า 200 คน

นายประยุทธ วาสนาวิน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี กล่าวถึงความร่วมมือและการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ว่า  "เดิมเป็นชุมชนแออัดจึงมีการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในโครงการบ้านมั่นคง ภายใต้การหนุนเสริมของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งโครงการบ้านมั่นคงศิริธรรม เป็นโครงการที่ 8 ในพื้นที่ตำบลเกาะขวาง ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลตำบลเกาะขวางได้หนุนเสริมโครงสร้างพื้นฐานในส่วนที่นอกเหนือจากการสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เช่น ไฟฟ้า ประปา และการสนับสนุนด้านบุคลากร เป็นต้น อีกทั้งยังช่วยต่อยอดในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน" 

ด้านนายวิชัย  กายะรังษี  ประธานโครงการบ้านมั่นคงศิริธรรม พูดถึงภาพรวมของการลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยด้วยตนเองในพื้นที่ตำบลเกาะขวาง ซึ่งปัจจุบันมีการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านมั่นคง จำนวน 9 สหกรณ์ ได้แก่ 1.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงจันทบูร จำกัด จำนวน 60 ครัวเรือน 2. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด จำนวน 320 ครัวเรือน 3.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเกาะลอยสามัคคี จำกัด จำนวน 82 ครัวเรือน 4.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงรุ่งเรืองพัฒนา จำนวน 220 ครัวเรือน 5.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเสม็ดงาม จำกัด จำนวน 81 ครัวเรือน 6.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองจันทร์พัฒนา จำนวน 202 ครัวเรือน 7.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทวีทรัพย์ จำกัด จำนวน 72 ครัวเรือน 8.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงศิริธรรม จำกัด จำนวน 186 ครัวเรือน 9.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเกาะขวางยั่งยืน จำกัด จำนวน 113 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 9 สหกรณ์ จำนวน 1,336 ครัวเรือน ทั้งนี้ชุมชนศิริธรรม มีสมาชิกจำนวน 186 ครัวเรือน ก่อสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด 186 หลังคาเรือน 

 kohkwang3.jpg

          นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กล่าวถึง การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยว่า เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ พอช. มีโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ได้แก่ 1.) โครงการบ้านมั่นคง ซึ่งในจังหวัดจันทบุรีมีทั้งสิ้น 18 โครงการ จำนวน 2,371 ครัวเรือน  2.) โครงการบ้านพอเพียงชนบท โดยในจังหวัดจันทบุรีมีทั้งสิ้น 13 ตำบล จำนวน 575 ครัวเรือน นอกจากนั้นยังมีศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคนไร้บ้าน รวมถึงการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่ประสบอัคคีภัยและกรณีไล่รื้อ โดยนางสาวเฉลิมศรี เน้นย้ำว่า การแก้ไขปัญหามุ่งเน้นที่การทีส่วนร่วมของคนในชุมชนผู้เป็นเจ้าของปัญหา ตั้งแต่การรวมกลุ่มกันออมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาและการแสวงหาความร่วมมือการหน่วยงานท้องถิ่น

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวถึง การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในจังหวัดจันทบุรี โดยยกพื้นที่เกาะขวางให้เป็นตัวอย่างแก่หลายพื้นที่มาศึกษาดูงาน และเล่าต่อไปว่า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา ตนได้ต้อนรับนายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ที่ได้พาคณะภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดของการเคหะแห่งชาติ มาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่จันทบุรี โดยเฉพาะการแก้ไขด้วยประชาชนเป็นแกนหลัก ซึ่งประชาชนในชุมชนศิริธรรมได้ลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองและยังเชื่อมโยงกับภาคีทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล อีกทั้งปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหาที่อยู่อาศัย รวมถึงสุขภาวะ ซึ่งขณะนี้หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดจันทบุรีได้รณรงค์โครงการ “คนรักษ์คลอง” เพื่อให้ประชาชนอนุรักษ์และหวงแหนแม่น้ำคูคลอง ทั้งนี้ส่วนตัวเห็นว่า “ศิริธรรม” เป็นคำที่มีความหมายดี เพราะคำว่า “ศิริ” หมายถึง ความสง่างาม ส่วนคำว่า “ธรรม” หมายถึง คุณธรรม ดังนั้นรวมกันแล้ว คำว่า ศิริธรรม จึงมีความหมายว่า “ความสง่างามด้วยคุณธรรม” วันนี้จึงขอแสดงความยินดีกับชาวชุมชนศิริธรรม ณ โอกาสนี้

สุดท้ายนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าว ชื่นชมกระบวนการความร่วมมือของชาวชุมชนศิริธรรม ทั้งการออมเงิน ความสามัคคี การเกื้อกูล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนในที่สุด ส่วนข้อติดขัด เรื่องประปาและระบบไฟฟ้า ตนจะช่วยประสานงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีแผนงานในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งการสร้างอาชีพ,เพิ่มรายได้ให้ประชาชน จึงยินดีที่จะหนุนเสริมพี่น้องชาวชุมชนศิริธรรมต่อไป ดังคำขวัญที่ว่า “สขทุกวัน ที่จันทบุรี” โดยในช่วงท้ายของพิธีการ ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และรับประทานอาหารร่วมกัน 

 

kohkwang1.jpg

kohkwang8.jpg

kohkwang11.jpg

 

 

นายจรุงพัฒน์ ใจวงศ์ผาบ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก รายงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter