playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

S__786479.jpg

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและพบปะประชาชน โดยจังหวัดหนองคายลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ วัดอรัญญิกาวาส ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย มอบบ้านพอเพียงชนบท 150 หลัง จำนวนเงิน 2,850,000 บาท เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ คนหนองคาย

พร้อมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงานของกระทรวงฯ ร่วมกับประชาชน โดยได้มอบแนวทางการทำงานสำคัญๆ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนา โดยแนะว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี และผู้สูงอายุ จะต้องมีการพัฒนาและดำเนินตามบทบาทหน้าที่ของตนเองให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งจะนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง

กลุ่มองค์กรที่รัฐให้การสนับสนุน กองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ชุมชนจัดการเอง ดูแลกันเอง พื้นฐานของกองทุนฯ มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ในการดูแลกันเอง โดยการดูแลจากรัฐ บ้านพอเพียงชนบท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการดูแลคนที่มีรายได้น้อยก่อน

S__786480.jpg

ดังนั้นการลงพื้นที่เป็นเรื่องที่สำคัญว่าสังคม ชุมชนต้องการอะไร รับฟังความคิด ชวนวิเคราะห์ พิจารณา แล้วลงพื้นที่ช่วยเหลือร่วมกัน

ประชาชนจะต้องมีความรู้ มีความพอเพียง เป็นภูมิคุ้มกันสร้างสังคมให้เข้มแข็ง และการพัฒนา 3 ส่วนจะต้องประสานทำงานร่วมกัน คือ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และประธานสภาองค์กรชุมชน มีการพูดคุยจัดทำแผนพัฒนาตำบล ทำโครงการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งสภาองค์กรชุมชนจะต้องมีความเข้มแข็ง มีการทำแผนพัฒนาล่วงหน้าที่ชัดเจน ทั้งการดำเนินงาน ผลลัพธ์ที่สามารถจับต้องได้เป็นรูปธรรม มีโครงการที่เหมาะสม มีความพร้อม เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสังคม

จากนั้นได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจการจัดกิจกรรมของภาคประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน พม. และช่วงเย็นโฮมพาแลงร่วมกับประชาชน

S__786474.jpg

ข่าวจาก นายพงศธร เวชกามา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพจาก pr กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter