playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน/ พอช.จับมือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดประชุมเพื่อพัฒนาโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชน   โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนที่สนใจเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ  เพื่อการผลิตสินค้าเกษตร  แปรรูป  ท่องเที่ยว ฯลฯ  วงเงิน 50,000-500,000 บาท

depa 1_resize.jpg

วันนี้ (12 ธันวาคม) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดประชุมพัฒนาโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชน  ที่ห้องประชุมไพบูลย์วัฒนศิริธรรม  โดยมีผู้แทนชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  เช่น  กลุ่มเกษตรอินทรีย์เขาไม้แก้ว  จ.ปราจีนบุรี  กลุ่มเกษตรกร ต.ชากโดน         อ.แกลง  จ.ระยอง  สมาคมรักษ์ทะเลไทย  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ  โครงการแม่แจ่มโมเดล  ฯลฯ  เข้าร่วมประชุมประมาณ 60 คน  ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญคือ  การชี้แจงรายละเอียด  ขั้นตอน  การขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจาก depa  และการทดลองนำเสนอโครงการจากชุมชน

depa 2_resize.jpg

ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  ชี้แจงว่า  โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชนนี้  จะเปิดโอกาสให้ชุมชนในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตเมืองหลวงและเขตอำเภอเมือง  และมีสมาชิกตั้งแต่ 20 ครัวเรือนขึ้นไป  รวมตัวกันเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก depa ได้  ทั้งนี้ชุมชนที่จะเสนอโครงการได้จะต้องมีการรวมตัวกันในลักษณะกลุ่มวิสาหกิจ  สหกรณ์  สภาองค์กรชุมชน  หรือองค์กรที่มีกฎหมายรองรับ  โดยโครงการที่จะเสนอเข้ามาจะต้องเป็นกิจการของชุมชนเกี่ยวกับผลิตสินค้า  การให้บริการ  เช่น  การทำการเกษตร  การแปรรูป  การท่องเที่ยวชุมชน  ฯลฯ

depa 3_resize.jpg

ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจจิตัลมาประยุต์ใช้ในระบบการเกษตรอัจฉริยะ  (Smart Farm) การทำการเกษตรแบบปิด  มีโรงเรือน  ใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพอุณหภูมิ  สภาพภูมิอากาศ  ความชื้นในอากาศ  ความเร็วและแรงลม  ปริมาณน้ำฝน  ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นในดิน  ตรวจวัดความเจริญของต้นพืช  ใช้กล้อง CCTV รายงานกิจกรรมและการเติบโตภายในไร่หรือฟาร์ม   การใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อฉีดพ่นปุ๋ยและสารต่างๆ ให้แก่พืช

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจจิตัลในการวางแผนทรัพยากรของชุมชน  ระบบการจัดการชุมชน  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  การจัดการลูกค้า  บัญชี  การเงิน  สต็อกสินค้า  ฯลฯ  ระบบการขายสินค้าหน้าร้าน  การขายสินค้าออนไลน์  การส่งสินค้า  การจัดการพนักงาน  การจัดการสมาชิก  ฯลฯ  ระบบการท่องเที่ยวชุมชน  เช่น  การจัดโปรแกรม  สำรองที่พัก  อาหาร   ดิจิตัลมาร์เก็ตติ้ง  ฯลฯ

depa 4_resize.jpg

ส่วนการเสนอขอรับการสนับสนุนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ 1.การสนับสนุนการจัดทำแผนงาน (Conceptual Plan) โดยชุมชนจะต้องเสนอโครงการเบื้องต้น  วัตถุประสงค์  แผนงาน  เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจจิตัลมาส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน  หากผ่านการพิจารณา  depa จะสนับสนุนงบประมาณโครงการละไม่เกิน 50,000  บาท  เพื่อให้ชุมชนนำงบประมาณที่ได้รับไปจัดทำแผนงานอย่างละเอียด  โดยอาจจ้างนักวิชาการหรือผู้ที่มีความรู้  มีประสบการณ์ในการใช้เทคเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจจิตัลมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนงานได้

2.การประยุตก์ใช้เทคโนโลยีและดิจิตัล  โดยชุมชนที่เสนอโครงการตามข้อ 1 เมื่อจัดทำแผนงานเสร็จแล้ว  สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนได้  หรือชุมชนที่ไม่ได้เสนอโครงการตามข้อ 1  แต่หากมีแผนงาน  มีโครงการที่จะนำเสนอได้ละเอียดและสมบูรณ์ก็สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการได้  ไม่เกินโครงการละ 500,000 บาท  ระยะเวลาดำเนินการภายใน 3   ปี  ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาจะพิจารณาโครงการจากเกณฑ์ต่างๆ  เช่น          1.วัตถุประสงค์และความคุ้มค่าของโครงการ  2.ความเหมาะสมของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป้าหมายที่นำมาประยุกต์ใช้กับชุมชน   3.ความพร้อมของชุมชน  วิสาหกิจชุมชน  ฯลฯ

depa 5_resize.JPG

depa 6_resize.JPG

ทั้งนี้ผู้แทนชุมชนที่เข้าร่วมประชุมได้ทดลองนำเสนอโครงการต่างๆ  เช่น  สมาคมรักษ์ทะเลไทยที่ส่งเสริมกลุ่มประมงพื้นบ้าน  โดยการจัดจำหน่ายอาหารทะเลจากร้านคนรักปลาและเครือข่ายในภาคใต้-ตะวันตก-ตะวันออก  เสนอโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อส่งเสริมด้านการผลิตและการตลาดของร้านคนรักปลาและเครือข่าย

กลุ่มเกษตรผู้ปลูกทุเรียน  ต.ชากโดน  อ.แกลง  จ.ระยอง  เสนอโครงการใช้โดรนหรือกาศยานไร้คนขับ  เพื่อฉีดพ่นปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช  เพื่อประหยัดเวลาและแรงงาน   เนื่องจากแรงงานในภาคเกษตรปัจจุบันหายากและมีต้นทุนสูง  หากใช้โดรนสามารถฉีดพ่นหรือทำงานในสวนทุเรียนขนาดพื้นที่ 10 ไร่ได้ภายใน 30 นาที  ฯลฯ

ทั้งนี้ชุมชน  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มวิสาหกิจต่างๆ  ที่สนใจขอรับการสนับการใช้เทคโนโลยีและดิจิตัลในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจชุมชน  สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.depa.or.th

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter