playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

คณะผู้บริหารท้องถิ่นจาก 6 พื้นที่ 11 ชุมชน Quezon City ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวนกว่า 100 คน นำโดย MR.JOSE CHRISTOPHER Y. BELMONTE สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Quezon City  ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยคนจนเมือง ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) เนื่องจากประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกัน คือการพัฒนาที่อยู่อาศัยคนจนเมือง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการรื้อถอนบ้านเพื่อสร้างใหม่ในที่ดินเดิม

180921204936-41fD.jpg

วันนี้(21 กันยายน 2561) MR.JOSE CHRISTOPHER Y. BELMONTE สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Quezon City  ได้นำคณะตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน จาก Quezon City  มาศึกษาดูงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว และการพัฒนาที่อยู่อาศัยคนจนเมือง ในช่วงเช้าได้เดินทางมาที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)  ถนนนวมินทร์ บางกะปิ กรุงเทพฯ  คณะผู้บริหารสถาบันฯ นำโดยนายสมชาติ ภาระสุวรรณ ให้การต้อนรับ

180921204804-7O51.jpg180921204855-08qM.jpg

นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ พอช. ได้บรรยายสรุป การพัฒนาที่อาศัยคนจนเมือง(บ้านมั่นคง) ซึ่งได้กล่าวถึงการเจริญเติบโตของเมืองก่อให้เกิดความแออัด ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม มีปัญหาชุมชนแออัด ชุมชนบุกรุก กระจัดกระจายในเมืองต่างๆ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเมืองโดยทั่วไป เนื่องจากขาดการจัดการด้านที่ดินอย่างเหมาะสมรองรับการอยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มคนระดับล่างของเมือง ซึ่งจากข้อมูลปี 2543 พบว่ามีชุมชนแออัดรวมทั้งชุมชนบุกรุกและชุมชนรายได้น้อยอื่นๆ ในเมืองต่างๆ ทั่วประเทศเป็นจำนวนถึง 5,500 ชุมชน 1,500,000 ครัวเรือน จำนวนประชากรสูงถึง 6,750,000 คนเมื่อรวมกับกลุ่มคนที่กระจัดกระจายอยู่นอกชุมชน อาศัยอยู่ตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งคนจนในชุมชนแออัดและที่กระจายในชุมชนเมืองอื่นๆ ทั้งสิ้น 1,870,000 ครัวเรือน ประมาณ 8,250,000 คนเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรเมืองทั้งหมดแล้ว สัดส่วนคนจนในชุมชนแออัดสูงถึงร้อยละ 37 กลุ่มคนเหล่านี้ขาดความมั่นคงในการอยู่อาศัย เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในที่ดินของรัฐ วัด เอกชนหรือที่ผสม มีปัญหาไล่ที่ในระดับต่างๆ รวมทั้งที่อยู่ในระหว่างการไล่รื้อรวม 445 ชุมชน ประมาณ200,000 ครัวเรือน  โครงการบ้านมั่นคง เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในโครงการนำร่อง 10โครงการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบดำเนินการในปี 2546 ในวงเงินงบประมาณ 146 ล้าน โดยให้ดำเนินการจัดกระบวนการแก้ไขปัญหาตามแนวทางบ้านมั่นคง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาความมั่นคงในการอยู่อาศัย

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัดอย่างเร่งด่วน มีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัด (คนจนเมือง) มีแนวทางหลักในการดำเนินงานโดยให้ชุมชนและขบวนองค์กรชุมชนเป็นแกนหลักในการดำเนินการตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนโยบาย

180921205030-68lp.jpg180921205120-6794.jpg

 

180921205226-8r96.jpg

ในช่วงบ่ายได้เดินทางไปลงเรือจากท่าวัดบางบัว เขตบางเขน ไปขึ้นที่ท่าเรือชุมชน กสบ.หมู่5 เขตสายไหม เพื่อชมสภาพความเปลี่ยนแปลง รูปธรรมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว ทั้งสองฝั่งคลองอาทิชุมชน บางบัวร่วมใจ(เชิงสะพานไม้1,2) ชุมชนสามัคคีร่วมใจ ชุมชนบางบัวกองการภาพ  ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา เป็นต้น

180921205312-q5z5.jpg180921205347-00Xt.jpg

นายธนัช นฤพรพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนายการ พอช. กล่าวว่า โครงการบ้านมั่นคงริมคลองลาดพร้าวหรือ ‘บ้านประชารัฐริมคลอง’   ดำเนินการในคลองลาดพร้าว  8 เขต  รวม  50 ชุมชน  จำนวน 7,069  ครัวเรือน  บนที่ดินริมคลองซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ  โดยกรมธนารักษ์จะให้ชุมชนเช่าที่ดินระยะยาว  30 ปี  (เมื่อหมดสัญญาต่อได้อีกคราวละ 30 ปี) ในอัตราผ่อนปรน  ตั้งแต่ตารางวาละ 1.50- 3 บาทต่อเดือน และ พอช.สนับสนุนงบช่วยเหลือรวมครัวเรือนละ 147,000   บาท  และสินเชื่อก่อสร้างบ้านตามราคาก่อสร้างบ้านจริง  ไม่เกิน 400,000 บาท  ผ่อนชำระคืน 15-20 ปี  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 บาท ปัจจุบัน ก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ จำนวน 2,602 หลังคารเรือน

180921205429-8505.jpg

คณะผู้ศึกษาดูงานได้เดินเยี่ยมชม เพิ่มสินร่วมใจชุมชน ก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ จำนวน 42 หลังคาเรือน กสบ.หมู่5 ก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ จำนวน 70 หลังคาเรือน ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ54 ก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ จำนวน 65 หลังคาเรือน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนถึงรูปแบบและวิธีการดำเนินงานของชุมชน พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค แนวทางในการแก้ไขในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชมริมคลอง จนประสบผลสำเร็จ เพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้ใน Quezon City ต่อไป

ธิปไตย ฉายบุญครอง : รายงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter