playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
0613
          พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาสังคมของรัฐบาล ได้ขับเคลื่อนงานด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ พร้อมด้วยหลักการทำงานตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์กระทรวง พม. “พม.เป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียน
มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ” ตามนโยบายรัฐบาล เราจะไม่ทิ้งใครไว้ขัางหลัง    กระทรวง พม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสังคม ทั้งภาครัฐและเอชน กว่า 80 องค์กร   กำหนดจัดงาน Thailand Social Expo 2018 นับเป็นงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรก
          ของประเทศไทย ด้วยการแสดงงานด้านสังคมของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตด้วยคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งงานครั้งนี้ มีการแสดงผลงานทางวิชาการด้านสังคมของรัฐบาล ผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสังคม สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุเช่น  ผลการคิดค้นและการดำเนินงานสำคัญในด้านสังคมของไทยและอาเซียน การประชุมเสวนาวิชาการ การจัดสวัสดิการและบริการต่างๆ สำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย  สินค้าราคาถูก  ผลิตภัณฑ์ OTOP และชมการแสดงความสามารถจากทุกกลุ่มเป้าหมายเช่น นักดนตรีจากถนนสู่ดวงดาว (From Street to star )  พร้อมของรางวัลมากมาย  ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.30 น. ณ ฮอลล์ 5-8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter