playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 1528377374359_resize.JPG

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 สำนักงานภาคกลางและตะวันตก พอช. โดยรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคฯ (ปฏิบัติการพื้นที่) พร้อมด้วยหัวหน้างานปฏิบัติการชุมชน และงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ร่วมกับคณาจารย์ ขบวนชุมชน และหน่วยงานในจังหวัด ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  

 ผศ.ดร.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี มรภ.เพชรบุรี กล่าวว่า การจัดประชุมในวันนี้ ถือว่าเป็นการประชุมครั้งที่ 3 ของการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศดำเนินการ โดยเน้นการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ด้วยการพัฒนายกระดับเพิ่มคุณค่าเป็นมูลค่า เพื่อสร้างรายได้และความสุขให้กับคนในชุมชน ขณะเดียวกันในส่วนของ มรภ.เพชรบุรีเองยังมียุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงได้ประสานหน่วยงานและขบวนชุมชนต่างๆ เพื่อร่วมกันออกแบบกรอบเนื้อหาการจัดทำฐานข้อมูลดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ 2 จังหวัด คือ เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

          ด้านนางสาววรรณา สีหาทัพ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ปฏิบัติการพื้นที่) สำนักงานภาคกลางและตะวันตก พอช. กล่าวว่า การจัดเก็บข้อมูลของ พอช. มีหน่วยนับเป็นตำบล อาจจะตอบโจทย์จังหวัดไม่ได้ทุกเรื่อง ซึ่งบางหน่วยงานอาจจะนับข้อมูลที่ระดับหมู่บ้าน ดังนั้น แต่ละหน่วยงานต้องนำข้อมูลมาดูร่วมกัน แล้วจัดแยกหมวดหมู่ 4 ด้านตามที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ ข้อมูลของ พอช. มาจากฐานความเดือดร้อนของพื้นที่ในด้านต่างๆ ซึ่งในการดำเนินงานจะมีการสำรวจข้อมูล การสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อน นอกจากนี้ยังมีระบบการสอบทาน เพื่อเป็นการตรวจเช็คว่าข้อมูลที่ได้รับมาจริงหรือไม่ และอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงการรับรององค์กรชุมชนด้วย

1528377378935_resize.JPG

นางสาวพุทธวลัย ชุมทอง หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชน กล่าวเสริมว่า พอช.ไม่ได้ทำงานเพียงลำพังแต่เป็นการทำงานร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนในจังหวัดที่เป็นหลักในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งได้มีการประสานเชื่อมโยงการทำงานกับจังหวัดและหน่วยงานภายนอก ดังนั้น ระบบฐานข้อมูลจึงมีหลายรูปแบบ โดยใช้พื้นที่ตำบลเป็นแกนหลัก

“ในหนึ่งตำบลยังมีชั้นข้อมูลที่เกี่ยวกับประเด็นงานของ พอช. เช่น สภาองค์กรชุมชน สวัสดิการ ที่ดิน บ้านมั่นคง ทั้งนี้ พอช.มีระบบโปรแกรมรองรับในแต่ละเรื่อง 1 ตำบลสัมพันธ์กับหลายโปรแกรม แต่ไม่ได้ลงลึกในระดับชั้นหมู่บ้าน”

นอกจากนี้ในส่วนของขบวนชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการนำเสนอภาพรวมการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ในจังหวัด รวมถึงประเด็นงานที่ทำร่วมกับ พอช. และได้มีการนำเสนอการจัดเก็บข้อมูลโปรแกรมระบบบูรณาการพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง (CODI Area Interop) ซึ่งใช้ในการบันทึกข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติงานพัฒนา ข้อมูลองค์กรชุมชนและการรับรองสถานภาพสภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชนและโครงการสนับสนุนชุมชน ได้แก่ โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก

จากการนำเสนอระบบโปรแกรมดังกล่าวผนวกกับข้อเสนอจากผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ นำมาสู่การกำหนดกรอบเนื้อหาการจัดทำฐานข้อมูลร่วมกัน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ข้อมูลกลุ่มองค์กรในสังคมที่ประกอบการ ทุนและปัจจัยการผลิตของชุมชน เศรษฐกิจหลักของครัวเรือน (รายได้หลัก) ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจ กลไกรรับผิดชอบในการทำงาน การเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย  เศรษฐกิจของชุมชนกับการรวมตัวของคนในชุมชน (รายได้รอง) 2) ด้านสังคม ได้แก่ ข้อมูล ที่ดิน การจัดการสวัสดิการชุมชน ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาส ที่อยู่อาศัย การศึกษา สุขภาวะ (เด็ก/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย) 3) ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ข้อมูลมลพิษ/มลภาวะทรัพยากรภายในชุมชน (ดิน/น้ำ/ป่า/ชายฝั่ง/ป่าชายเลน/ป่าชุมชน) หน่วยงานสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม และ 4) ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ข้อมูลแผนพัฒนาความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม กลุ่มองค์กรที่ทำด้านศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี ชาติพันธุ์ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

1528377382805_resize.JPG

1528377387180_resize.JPG

เรวดี อุลิต สำนักงานภาคกลางและตะวันตก รายงาน

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter