playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

S__22421515.jpg

วันนี้ 4 มิ.ย.2561 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และ ศูนย์คุณธรรม( องค์การมหาชน)  จัดประชุมเวทีการทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชน คุณธรรม จริยธรรม ณ ห้องประชุมอาจารย์ไพบูลย์วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อออกแบบและทำความเข้าใจเกณฑ์คุณธรรม ที่จะเอาไปใช้ในการประเมินกับกองทุนสวัสดิการชุมชน ภายในระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2561-2563  และเพื่อให้ครอบคลุมกองทุนสวัสดิการชุมชน ทั้ง 5,949 กองทุนทั่วประเทศ ซึ่งในการดำเนินการปีแรกนั้น ให้เอาแบบประเมินในครั้งนี้ ถือเป็นแบบมาตรฐานกลางในการประเมินกองทุนสวัสดิการคุณธรรม ไปดำเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ได้รับรางวัล ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์  กว่า 23 กองทุน  ที่ได้รับรางวัล 3 ปีที่ผ่านมา และใช้กับกองทุนที่มีความพร้อม ในการขับเคลื่อนแต่ละกองทุน เพื่อขยับการปฏิบัติการให้ครอบคลุมทุกองค์กร ทุกกองทุน ฯ

S__22421519.jpg

การประชุมในวันนี้นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และนางอดุมศรี ศิริลักษณพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวต้อนรับคณะทำงานสวัสดิการชุมชน กองเลขากองทุนสวัสดิการชุมชน ทั้ง 5 ภาค นักวิชาการคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 30 ท่าน และเล่าถึงที่มาของการดำเนินการขับเคลือนกองทุนสวัสดิการชุทชน และองค์กรคุณธรรม

การออกแบบการดำเนินการทำความเข้าใจแบบประเมินเกณฑ์คุณธรรม โดยมีทีมงานวิชาการ ซึ่งนำโดย ดร.สืบวงค์ กาฬวงค์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร หัวหน้าทีม ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิพฤกษานันท์ อาจารยประจำคณศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดร.อรุณ ไชยนิตย์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ร่วมกันทำความเข้า และออกแบบกับกองเลขากองทุนสวัสดิการชุมชน 5 ภาค ร่วมกัน

และที่ประชุมได้มีการออกแบบเกณฑ์ที่เป็นแบบมาตรฐานกลาง ในการประเมินแต่ละกองทุนทั่วประเทศ พร้อมได้มีการวางแผนการขับเคลื่อนงานในภาคแรก ที่จะจัดเวทีทำความเข้าใจแบบประเมิน คือ ภาคใต้ 14 จังหวัด ซึ่งเวทีแรกจะจัดที่จังหวัดสงขลา ในวันที่ 9 มิย.2561  พร้อมมีมติวันนี้ให้ทางศูนย์คุณธรรม และนักวิชาการ ไปร่วมให้ความคิดเห็นในเวทีดังกล่าว  และจะจัดทำคู่มือแผนการขับเคลื่อนแบบประเมินคุณธรรม  ให้แล้วเสร็จภาย ในระยะเวลา 2 เดือน โดยให้ทางทีมวิชาการ และ พอช.  ศูนย์คุณธรรม ดำเนินการ ก่อนลงพื้นที่ในการขับเคลื่อนกองทุน ดังกล่าว

S__22421517.jpg

S__22421516.jpg

รายงานโดย สุพัฒน์พงศ์ แย้มอิ่ม สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter