playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

S__6635587.jpg

วันที่ 19-21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จังหวัดแพร่จัดเวที “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของจังหวัดแพร่ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแพร่ทุกคน และเจ้าหน้าที่ด้านการจัดทำแผนงานโครงการ รวมทั้งตัวแทนเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดแพร่ จำนวนกว่า 180 คน ระดมความคิด Work shop แบบเข้มข้น ในการเขียนแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาจังหวัดแพร่ โดยมีวิเคราะห์การเชื่อมโยงปัจจัยการพัฒนาด้วยห่วงโซ่มูลค่าของเป้าหมายการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ และสรุปแนวทางแผนงานโครงการสำคัญของจังหวัดแพร่ 5 เรื่อง ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

S__6635584.jpg

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า “เนื่องจากจังหวัดแพร่มีการเปลี่ยนผู้บริหาร หรือหัวหน้าส่วนราชการบ่อย ดังนั้นการพัฒนางานต่างๆ จึงไม่ต่อเนื่อง เมื่อมีแผนการพัฒนาจังหวัดแพร่ฉบับนี้ ไม่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหนมา ก็สามารถดำเนินการตามแผน ที่ผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างตกผลึกนี้ได้ทันที โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน"

โดยในวันแรกมีการบรรยายพิเศษถึงบริบทการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จากนั้นแบ่งกลุ่มวิเคราะห์เชื่อมโยงปัจจัยการพัฒนาด้วยห่วงโซ่มูลค่าของเป้าหมายการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ และให้เขียนแผนงานโครงการออกมาเป็นรูปธรรม ว่าจะมีการพัฒนาจังหวัดแพร่ สร้างเมืองแพร่ ให้เป็นไปในรูปแบบไหน  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ด้านการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน การท่องเที่ยว

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีตัวแทนเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดแพร่ ร่วม 3 คน คือ นางเอมอร พรหมดี  นางดารี มหาวี และนายอำนวย พลหล้า  ซึ่งถือเป็นโอกาสในการยกระดับความร่วมมือการบูรณาการแผนงาน และการทำงานร่วมระหว่างภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาสังคมเมืองแพร่ให้น่าอยู่

นางเอมอร พรหมดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้ทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานภายในจังหวัดแพร่ ซึ่งที่ผ่านมาเวลาจังหวัดจัดเวทีทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด โดยเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจะส่งผู้แทนเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดทำแผนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับภาครัฐ”

ผลจาการการวิเคราะห์โครงการสำคัญของจังหวัดแพร่ สรุปได้ดังนี้

  1. ด้านการบริหารจัดการน้ำ รักษาสภาพต้นน้ำ ลดพื้นที่น้ำท่วมน้ำแล้ง เพิ่มศักยภาพการใช้น้ำให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ
  2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคือ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว สร้างแลนด์มาร์คดึงนักท่องเที่ยว สร้างการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ขายความเป็นธรรมชาติ วัฒนธรรม สมุนไพร
  3. ด้านการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาส่งเสริมเหนียวหอม เนื้อนุ่มแบล็คโกลด์ศัย เป็นแนวทางพัฒนาพืชไร่ พืชสวน ชนิดอื่นๆ สู่ตลาดสากล แก้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดครบวงจร
  4. ด้านการพัฒนาสังคมน่าอยู่ ได้แก่ ก้าวทันรู้ทันเทคโนโลยี สร้างครอบครัวเข้มแข็ง สร้างรายได้ สร้างสุขภาพดี คัดกรองผู้สูงอายุ เยาวชน ที่มีปัญหาช่วยเหลือให้ตรงเป้าหมาย
  5. ด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้แก่ ใช้เทคโนโลยีช่วยจัดการขยะ อปท.จำกัดขยะด้วยวิธีการที่ถูกต้อง บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในการทวงคืนผืนป่า ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม

S__6635588.jpgS__6635589.jpg

 

 

รายงานโดย วัชราภรณ์  จันทร์ขำ

ภาพและข้อมูล จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter