playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

จ.นครสรรค์ / พลเอกอนันตพร รัฐมนตรีกระทรวง พม. และ ผวจ.นครสวรรค์  ร่วมพิธีมอบบ้านมั่นคงชุมชนสวรรค์เมืองใหม่จำนวน 102 ครัวเรือน  และสัญญาเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ให้ 2 ชุมชนในเขตเทศบาล  เผยที่ผ่านมาเครือข่ายการพัฒนาที่อยู่อาศัย จ.นครสวรรค์  แก้ปัญหาไปแล้ว 7 เมือง 36 ชุมชน  3,480 ครัวเรือน  และจะดำเนินการต่ออีก 3,200 ครัวเรือน  พร้อมทั้งยื่นข้อเสนอผ่าน รมว.พม.ขอใช้ที่ดินรัฐในรูปแบบการเช่าระยะยาวสร้างบ้านเพื่อให้คนจนทั่วประเทศมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  ขณะที่หลายหน่วยงานใน จ.นครสวรรค์ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในจังหวัด

159A0330_resize.JPG

วันนี้ (19 เมษายน)  เวลา  9.30 น.  พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และคณะ ได้เดินทางมาที่ชุมชนรณชัยและชุมชนสวรรค์เมืองใหม่  เขตเทศบาลนครนครสวรรค์  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  เพื่อเป็นประธานในพิธีมอบบ้านมั่นคงชุมชนสวรรค์เมืองใหม่  จำนวน  102 ครัวเรือน  รวมทั้งเป็นสักขีพยานในการมอบทะเบียนบ้าน  มอบสัญญาเช่าที่ดินจากธนารักษ์จังหวัดให้ทั้ง 2 ชุมชน  และการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมของหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยใน จ.นครสวรรค์  โดยมีนายธนาคม  จงจิระ  ผู้ว่าราชการ จ.นครสวรรค์  ตัวแทนส่วนราชการต่างๆ  และนายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ให้การต้อนรับ  มีประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ 500 คน

นางอร่ามศรี  จันทร์สุขศรี  ประธานเครือข่ายการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดนครสวรรค์  กล่าวว่า  จากการสำรวจข้อมูลของเครือข่าย พบว่า  ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์มีชุมชนทั้งหมด  71 ชุมชน  รวม 16,319 ครัวเรือน  ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในที่ดินราชพัสดุ  ที่ดินวัด/สำนักงานพระพุทธศาสนา  เทศบาล  เช่าที่ดินเอกชน  ฯลฯ  มีปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย  ดังนั้นเครือข่ายฯ จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด  และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการ ‘บ้านมั่นคง’ เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชน  โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทั้งเมือง  และยึดหลักการ  ”ชุมชนเป็นแกนหลักในการแก้ไขปัญหา  หน่วยงานต่างๆ มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุน”  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน

DSC_0608_resize.JPG

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์แก้ไขปัญหาไปแล้ว  จำนวน  26 ชุมชน  รวม 2,785 ครัวเรือน  แยกเป็น  ซ่อมแซมแล้วเสร็จ 21 โครงการ รวม  2,551 ครัวเรือน, รื้อสร้างบ้านใหม่ในที่ดินเดิม 4 โครงการ  156  ครัวเรือน   (ก่อสร้างบ้านใหม่แล้วเสร็จ 99 ครัวเรือน   และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 57 ครัวเรือน) และสร้างใหม่ในที่ดินใหม่ 1 โครงการ จำนวน 102 ครัวเรือน (ชุมชนสวรรค์เมืองใหม่)

   นอกจากนี้ยังดำเนินการในเมืองต่างๆ อีก 6 เมือง  เช่น  ตาคลี  ตากฟ้า  ท่าตะโก ฯลฯ รวม 10  ชุมชน  จำนวน  695  ครัวเรือน  ซึ่งส่วนใหญ่จะดำเนินการในรูปแบบการซ่อมแซม-ปรับปรุงบ้าน  และก่อสร้างบ้านใหม่ในที่ดินเดิมและที่ดินใหม่  รวมทั้งหมด 7  เมืองใน จ.นครสวรรค์  จำนวน  36 ชุมชน  รวม 3,480 ครัวเรือน

“การจัดงาน ‘มอบบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตจ.นครสวรรค์’ ในครั้งนี้  เพื่อตอกย้ำแนวคิดในเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยชุมชนเป็นแกนหลัก  โดยมีภาคี หน่วยงานต่างๆ เป็นหุ้นส่วนร่วมในการพัฒนา  ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่มากกว่าคำว่าบ้าน  และเป็นตัวอย่างรูปธรรมความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาทั้งเมือง  โดยใช้โครงการบ้านมั่นคงแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนที่บุกรุกในที่ดินรัฐ”  ประธานเครือข่ายการพัฒนาที่อยู่อาศัย จ.นครสวรรค์กล่าว

นอกจากนี้ประธานเครือข่ายฯ ยังกล่าวสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย 20 ปีของรัฐบาล  โดยเสนอให้มีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและมีกลไกขับเคลื่อนระดับต่างๆ  ที่มีองค์ประกอบจากหลากหลายฝ่าย  รวมทั้งชุมชนที่เดือดร้อนเข้าร่วมแก้ไขปัญหา  และเสนอให้รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในรูปแบบ  “การใช้ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหา  ในรูปแบบการเช่าที่ดินระยะยาว” เพื่อให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศได้มีโอกาสนำที่ดินของรัฐทุกประเภทมาสร้างที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  รวมทั้งขอให้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆ ที่มากกว่าบ้าน

พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์  รมว.พม.  กล่าวว่า  รัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม  โดยเฉพาะเรื่องบ้านซึ่งเป็นปัจจัย 4 ที่สำคัญของประชาชนทุกคน   ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีครัวเรือนทั้งหมดประมาณ  21.32 ล้านครัวเรือน  มีผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการที่อยู่อาศัยประมาณ  3.5 ล้านครัวเรือน   รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ  20 ปี’  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560  ถึงปี 2579  รวม  1,053,702 ครัวเรือน 

“โครงการบ้านมั่นคงในจังหวัดนครสวรรค์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปีของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้วย  ซึ่งกระทรวง พม. และ พอช.  รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ  ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่นจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน  และไม่ใช่จะทำแต่เฉพาะเรื่องบ้านเท่านั้น  แต่จะต้องทำทุกเรื่อง  เช่น  เรื่องเด็กและเยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  สิ่งแวดล้อม  การสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 2579”   รมว.พม.กล่าว

159A0190_resize.JPG

พลเอกอนันตพรกล่าวด้วยว่า  ตนจะรับข้อเสนอของเครือข่ายฯ เรื่องการขอใช้ที่ดินของรัฐเพื่อเช่าระยะยาว เพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย  โดยเฉพาะที่ดินของกรมธนารักษ์  ซึ่งตนจะนำไปเจรจากับกรมธนารักษ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งประเทศ  รวมทั้งประเด็นอัตราค่าเช่าที่ดินด้วย  เพราะถึงแม้กรมธนารักษ์จะให้ประชาชนเช่าในราคาถูกแล้ว  แต่สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยก็ถือว่าเป็นภาระ  เพราะต้องผ่อนชำระเงินกู้สร้างบ้านด้วย  โดยอาจะเจรจาให้ลดจากตารางวาละ 3 บาทเศษ  ให้เหลือประมาณ 1 บาทเศษ

นายธนาคม  จงจิระ  ผู้ว่าราชการ จ.นครสวรรค์  กล่าวว่า  จังหวัดนครสวรรค์เป็นประตูไปสู่ภาคเหนือ  จึงมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์  ซึ่งเป็นทั้งเขตเศรษฐกิจและที่พักอาศัยจึงทำให้มีชุมชนหนาแน่น  และมีปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย  เพราะส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในที่ดินของหน่วยราชการต่างๆ  รวมทั้งที่ดินเช่าของเอกชน  ดังนั้นการจัดทำโครงการบ้านมั่นคงเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย  เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน  มีความมั่นคง  โดยการรวมตัวเพื่อซื้อที่ดินใหม่  หรือเช่าที่ดินของรัฐระยะยาวเพื่อปลูกสร้างบ้าน  โดยชุมชนเป็นแกนหลัก  จึงเป็นแนวทางการพัฒนาที่สำคัญและยั่งยืน

DSC_0647_resize.JPGDSC_0640_resize.JPG

“วันนี้นอกจากจะมีการมอบบ้าน  ทะเบียนบ้าน  และสัญญาเช่าที่ดินแล้ว  หลายหน่วยงานในจังหวัดนครสวรรค์  เช่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด , เทศบาลนครนครสวรรค์   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  ธนารักษ์จังหวัด   สหกรณ์จังหวัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   การเคหะ   การไฟฟ้า  ประปา  ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ‘การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครสวรรค์’ เพื่อร่วมกันสำรวจ  สรุป  วิเคราะห์ข้อมูล  ผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในจังหวัดนครสวรรค์ และบูรณาการฐานข้อมูลจากหน่วยงานความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการร่วมกันทั้งจังหวัดต่อไป”  ผวจ.นครสวรรค์กล่าว

ผวจ.นครสวรรค์กล่าวด้วยว่า  การลงนามดังกล่าว  จะนำไปสู่การประสานความร่วมมือร่วมกัน  รวมทั้งสนับสนุนและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มากกว่าที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในด้านต่างๆ  เช่น  ด้านสังคม  เศรษฐกิจ   สิ่งแวดล้อม   สุขภาพ และด้านสาธารณูปโภค  เป็นต้น

159A0200_resize.JPG

                                                                                                      (รมว.พม.ร่วมทาสีบ้านกลางชุมชนรณชัย)

DSC_0554_resize.JPG

                                                                                                                      (รมว.พม.ร่วมทาสีบ้านกลางชุมชนรณชัย)

ทั้งนี้ชุมชนที่ร่วมจัดงานในวันนี้  คือ ชุมชนรณชัย  ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา  ข้างตลาดสดเทศบาล  ชุมชนอยู่ในที่ดินบุกรุกของกรมธนารักษ์มานานกว่า 60 ปี  มีเนื้อที่ 2 ไร่เศษ  มีชาวบ้านอยู่อาศัยรวม  180 ครัวเรือน  ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย  รับจ้างทั่วไป  และจับปลา โดยชาวชุมชนได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยตั้งแต่ปี 2538  และร่วมกันจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เคหสถาน  มีสมาชิก 62 ราย มีเงินออมรวมกันประมาณ 1 ล้านบาทเศษ  กำลังสร้างบ้านเฟสแรก 54 หลัง (มีบ้านกลางให้ผู้ด้อยโอกาสอยู่อาศัย 1 หลัง)  และปรับปรุง 3 หลัง  

แบบบ้านเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น  บ้านแฝดและบ้านแถว 2 ชั้น  ขนาด 4x8 ตารางเมตร  ราคาประมาณ 250,000-310,000  บาท  ผ่อนชำระ 15 ปี รวมค่าเช่าที่ดิน  เดือนละ 1,915-2,330 บาท  โดย พอช.สนับสนุนงบสาธารณูปโภค 2.85 ล้านบาท  งบอุดหนุนรวม 1.42 ล้านบาท  ใช้สินเชื่อจาก พอช.  รวม 11.7 ล้านบาท  ธนารักษ์จังหวัดให้เช่าที่ดินระยะ 30 ปี  อัตราตารางวาละ 4.50 บาทต่อเดือน  ขณะที่การไฟฟ้าได้ร่วมสนับสนุน  โดยขยายเขตไฟฟ้าเข้าไปในชุมชน

ชุมชนสวรรค์เมืองใหม่  ตั้งอยู่ด้านหลังสำนักงานอัยการจังหวัด  เป็นที่ดินที่เช่าจากกรมธนารักษ์  เนื้อที่ทั้งหมด  45 ไร่เศษ   สร้างบ้านมั่นคงเฟสแรกจำนวน  102  หลัง  ขณะนี้สร้างเสร็จเกือบทั้งหมดแล้ว (เฟสที่ 2 จำนวน 315 หลังกำลังจะสร้าง) รูปแบบเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว  และบ้านเดี่ยว 2 ชั้น  ขนาด 6x8 ตารางเมตร  ราคาบ้าน 290,000-380,000 บาท   พอช.อนุมัติสินเชื่อรวม 26.5 ล้านบาท  (หลังละ 230,000-300,000 บาท)  และอุดหนุนสร้างบ้านหลังละ 23,000 บาท 

ขณะที่ชาวบ้านสมทบเงินหลังละ 37,000-57,000 บาท   ผ่อนชำระ 15 ปี  เดือนละ 1,941-2,532 บาท   นอกจากนี้ พอช.ยังสนับสนุนงบจำนวน 10.5 ล้านบาท  เพื่อถมดิน  ปรับภูมิทัศน์  บำบัดน้ำเสีย  ส่วนเทศบาลและการไฟฟ้า  สร้างถนน  ประปา  ขยายไฟฟ้า  ฯลฯ  รวมงบประมาณ  26.4  ล้านบาท  ซึ่งการสร้างบ้านมั่นคงที่ชุมชนสวรรค์เมืองใหม่ทำให้ชาวชุมชนแออัดกว่า 10  ชุมชนที่เคยบุกรุกที่ดินของรัฐและเอกชนรวม 417 ครอบครัว  จำนวนประชากรกว่า 1,500 คนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง

ทั้งนี้ในการสร้างบ้านมั่นคงดังกล่าว  เครือข่ายการพัฒนาที่อยู่อาศัย จ.นครสวรรค์  ได้สนับสนุนให้เยาวชนที่เคยเสพยาเสพติด  คนว่างงาน  รวมทั้งนักเรียนที่อยู่ในช่วงปิดเทอม  รวมทั้งหมดประมาณ 20 คน  ได้ฝึกอาชีพด้านงานก่อสร้างบ้านและสาธารณูปโภคต่างๆ   โดยได้รับค่าแรงสำหรับแรงงานทั่วไปวันละ 300 บาท  และแรงงานฝีมือวันละ 400 บาท

อย่างไรก็ตาม  นอกจากการสร้างบ้านมั่นคงใน 2 ชุมชนดังกล่าวแล้ว  เครือข่ายการพัฒนาที่อยู่อาศัย จ.นครสวรรค์ยังมีแผนงานที่จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์อีกประมาณ  3,200 ครัวเรือน  โดยจะมีทั้งการปรับปรุงบ้านในชุมชนเดิม  และจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างบ้านใหม่  ทั้งนี้จะต้องมีการสำรวจข้อมูลใหม่  ทั้งจำนวนชุมชน  ครัวเรือนที่เดือดร้อน  ฯลฯ  เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการต่อไป

สำหรับความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยตามแผนแม่บทระยะ 20 ปีของรัฐบาลนั้น  ในการประชุมคณะกรรมการที่อยู่อาศัยแห่งชาติในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา  คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบดังนี้  1.นโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย  2.ให้การเคหะแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมจัดทำข้อมูลเพื่อการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล หรือ Big data ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  รวมทั้งเป็นการยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือของภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน 

และ 3.เห็นชอบการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยภายใต้การเคหะแห่งชาติ  ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี  ตามนโยบายรัฐบาล  เพื่อบรรลุเป้าประสงค์  รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้แก่ผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยตามแนวทางประชารัฐเพื่อสังคมต่อไป

 

DSC_0587_resize.JPG

                                                                                                    (บ้านมั่นคงชุมชนสวรรค์เมืองใหม่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์)

DSC_0620_resize.JPG

 

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter