playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

IMG_20180327_103505_resize.jpg

  สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชน ร่วมกับสำนักงานภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก  จัดกระบวนการ Workshop การจัดการพื้นที่รูปธรรมเศรษฐกิจและชุมชน ณ  ศูนย์เรียนรู้วิทยาลัยชาวนา ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ  จ.ปทุมธานี   วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีกว่า 50 คน ประกอบด้วยตัวแทนชุมชนจากพื้นที่รูปธรรม 8 พื้นที่ เจ้าหน้าที่พอช. และคณะกรรมการภาคฯ  เริ่มต้นด้วยการตอบคำถามที่สนุกสนาน ผ่าน Google forms  โดยหัวหน้างานวิชาการภาคได้เกริ่นนำวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ตัวแทนชุมชน เจ้าหน้าที่ พอช. ในการถอดบทเรียน จัดการความรู้พื้นที่ของตนเองผ่านการทดลองปฏิบัติจริง ได้แก่ ตำบลบึงกาสาม และตำบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี 
นางสาวสุวิมล  มีแสง หัวหน้างานพัฒนาองค์ความรู้ สำนักงานยุทธศาสตร์ฯ  ได้ให้ความรู้เรื่องเครื่องมือสำคัญในการจัดการความรู้ขบวนองค์กรชุมชน เช่น ปักธงสู่ดาว  มุมมองความรู้ 4 องค์ประกอบ สามเหลี่ยมแห่งการเปลี่ยนแปลง เส้นรอยเวลา(Timline)  เป็นต้น โดยสามารถเลือกปรับใช้ตามความต้องการและเหมาะสม เครื่องมือนี้เป็นเพียงกรอบแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล สิ่งที่สำคัญคือ การตั้งเป้าประเด็นในการถอดบทเรียน ซึ่งจะนำไปสู่การตั้งคำถาม ออกแบบกระบวนการ  บทบาทหน้าที่ทีมงานในการถอดบทเรียนแต่ละครั้ง ที่สำคัญหลังจากถอดบทเรียนแล้วจะยกระดับเป็นความรู้ต่อไปได้อย่างไร

IMG_20180327_161504_resize.jpg

 จากนั้นเป็นการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง  โดยแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  1)ตำบลบึงกาสาม  จังหวัดปทุมธานี   โดยกำนันทองสุข  สีริด  ได้นำเสนอภาพรวมของพื้นที่เบื้องต้นผ่านการทำงานมากกว่า 20 ปี มีข้อคิดสำคัญที่สร้างแรงบันดาลใจและมีเทคนิคการบริหารมากมาย เช่น สภาองค์กรชุมชน 1 ตำบล ต้องมีแผน มีกองทุน มีกฎกติกา เป้าหมายการทำนาปลอดสารเคมี ต้อง  2 ไม่ (ไม่เจ็บป่วย ไม่เป็นหนี้) 3 มี (มีกิน มีใช้ มีความสุข) จากนั้นลงพื้นที่สวนผสมผสาน ทุเรียน มะม่วง เกาลัด กล้วย ฯลฯ การลงพื้นที่นาปลอดสารเคมี  2)ตำบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี นางสาวเพ็ญรุ่ง  เสาะแสวง แกนนำพื้นที่นำเสนอภาพรวมพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลยุทธศาสตร์ของจังหวัดปทุมธานีปี 2559   มีการเชื่อมโยงงานกับท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ดูงานกลุ่มอาชีพหมี่กรอบ และผู้เข้าร่วมแกนนำชุมชนและเจ้าหน้าที่ ได้ฝึกเขียนเรื่องเล่าเร้าพลัง โดยใช้หัวใจของเรื่อง โครงเรื่อง การเดินเรื่อง และนำเสนอแลกเปลี่ยนกันอย่างสนุกสนาน  รวมทั้งเฉลยการตอบข้อคำถามจาก Google forms การวิเคราะห์ข้อมูลจากคำตอบซึ่งสามารถนำไปออกแบบการทำงานในพื้นที่ได้
ทั้งนี้   นายภิศักดิ์  นับงาน  หัวหน้างานวิชาการภาค  ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการจัดเวทีครั้งนี้  จากการเห็นปัญหาทำงานมากมายของตัวแทนชุมชนและเจ้าหน้าที่ แต่สุดท้ายติดกับดัก “เรื่องการเขียน” เพื่อการสื่อสารผลงานของตนเอง  ถือว่าเป็นความพยายามในการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมให้เกิดการถอดบทเรียน การจัดการความรู้  เพื่อขยายผลการทำงานต่อไป   เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมนำไปสู่การปฏิบัติและเขียนเรื่องเล่าจากพื้นที่ของตนเอง โดยทางคณะกรรมการและทีมสนง.ภาคยินดีร่วมสนับสนุนและขยายผลต่อไป
 

รายงานโดยสำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนและสำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter