playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 

S__26656776.jpg

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาประมาณ 13.00 น. มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้บริหาร 3 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการร่วมมือครั้งนี้ ได้แก่ 1.เพื่อร่วมกันดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นในภาคตะวันออก 2.เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย และศิลปวัฒนธรรม 3.เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล บุคลากร ทรัพยากร ฯลฯ

จากนั้นส่วนงานภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้นำเสนอข้อมูล/เป้าหมายการทำงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของตน อาทิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินงานส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นภายใต้หลักการ 3 ช (ชุมชน ชายฝั่ง ชายแดน) ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน การส่งเสริมภูมิทัศน์กินได้ การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ , คณะวิทยาการการจัดการ ได้ดำเนินงานส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน การพัฒนาระบบร้านค้าปลีก การพัฒนา application เพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวในชุมชน การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการเงินการคลัง การส่งเสริมการออมให้แก่ประชาชน, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินงานส่งเสริมชุมชน เช่น ประดิษฐ์เครื่องกวนมังคุด เครื่องตรวจคุณภาพนม เครื่องตรวจสอบทุเรียนอ่อน จักรยานปั่นกระแสน้ำ รถเข็นอัตโนมัติ เป็นต้น รวมถึงให้ความรู้ชุมชนในเรื่องการจัดการน้ำ ทั้งการสร้างฝายชะลอน้ำและการประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำดื่มชุมชน ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าในอนาคตต้องดำเนินงาน “บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อชุมชน” , คณะนิติศาสตร์ได้ร่วมมือกับศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน และให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนในความรู้ทางด้านกฎหมาย เช่น การออกโฉนดที่ดิน กรณีป่าชุมชน หรือข้อกฎหมายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างป่า เป็นต้น


S__26656781.jpg

อีกทั้งยังมีสำนักที่ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน อาทิ สำนักวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และดำเนินงานทั้งการพัฒนาเว็บไซต์ของเครือข่ายชุมชน การส่งเสริมการใช้ ICT ในชุมชน และการใช้สื่อจัดการเรียนการสอนให้โรงเรียนในชุมชน, สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ที่มีศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมที่ได้ดำเนินการต่อยอดงานวิจัยชุมชน อาทิ เพลงพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น จากนั้นหนุนเสริมให้เกิดการต่อยอดสู่การสร้างระบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นต้น


นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้เสนอแนวทางในการร่วมมือปฏิบัติการในระยะแรก 3 แนวทาง ได้แก่ 1. ปฏิบัติเชิงพื้นที่ โดยทั้ง 3 หน่วยงาน(สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี) ร่วมกันลงปฏิบัติงานหนุนเสริมพื้นที่โดยเริ่มจาก 2-3 พื้นที่และขยายผลต่อไป 2. ปฏิบัติการในเชิงประเด็น อาทิ กรณีปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย 3. ปฏิบัติการในเรื่องเร่งด่วน คือ การพัฒนาระบบบัญชีสหกรณ์เคหะสถาน


นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวทิ้งท้าย ว่า จากที่หน่วยงานทั้ง 3 ได้ตกลงร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เพราะเห็นตรงกันว่าหากชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ก็จะส่งผลให้สังคมเกิดความเข้มแข็ง และประเทศชาติก็จะมีความเข้มแข็งในท้ายที่สุด ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ คือการแปรความร่วมมือในวันนี้ให้กลายเป็นประโยชน์ต่อชุมชนให้มากที่สุดนั่นเอง

S__26656782.jpgS__26656783.jpgนายจรุงพัฒน์ ใจวงศ์ผาบ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน รายงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter