playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก


world habitatdat11102561

 

 

สำนักงานตั้งถิ่นฐานแห่งสหประชาชาติ (UN-HABITAT) ร่วมกับประชาคมโลก กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็น ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ (World Habitat Day) เพื่อให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกได้ให้ความสนใจกับสถานการณ์การอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ตลอดจนสิทธิพื้นฐานของการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และเพื่อสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการให้มนุษย์ทุกคนมีที่อยู่อาศัยในอนาคต โดยวันที่อยู่อาศัยโลกในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ซึ่งประเทศต่างๆ ก็จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
ในส่วนของประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ ‘พอช.’ ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ UNSCAP เครือข่ายสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) เครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติ (คทช.) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก ปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ Housing For All หรือ “ที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๓๐ ตุลาคม ศกนี้ กิจกรรมสำคัญ เช่น การจัดเวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง ที่อยู่อาศัย ณ ห้องประชุมองค์การสหประชาชาติ และการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้น


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ ‘พอช.’ ได้จัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2561 ในหัวข้อ Housing For All หรือ “ที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน” โดยมีคำขวัญในการรณรงค์ว่า “สร้างไทยไปด้วยกัน สร้างบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง” ระหว่างวันที่ ๑๐-๓๐ ตุลาคม มีการจัดงานแบ่งออกเป็น ๒ ระดับคือ ส่วนกลางและภูมิภาค เช่น วันที่ ๑๐ ตุลาคม ช่วงเช้า เครือข่าย สอช. คทช. กว่า ๒๐๐ คน และผู้แทนจากประเทศต่างๆ ในเอเชีย ประมาณ ๔๐ คน จาก ๑๐ ประเทศ เช่น อินเดีย เนปาล พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ฯลฯ จะมาศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าวที่ชุมชน กสบ.หมู่ ๕ เขตสายไหม โดยจะล่องเรือจากวัดบางบัวมาที่ชุมชน กสบ.หมู่ ๕ ที่ดำเนินการโดย พอช. และและ พิธีมอบบ้าน ๕ หลังให้กับผู้ด้อยโอกาสในชุมชนที่เป็นบ้านกลางที่ชุมชนร่วมกันช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในชุมชน โดยมี รมว.พม. (พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์) เป็นประธานในพิธีซึ่งที่ชุมชนแห่งนี้ก่อสร้างบ้านเฟสแรกเสร็จไปแล้ว ๔๐ หลัง ส่วนชุมชนริมคลองลาดพร้าวอื่นๆ อีก ๓๐ ชุมชนตอนนี้สร้างบ้านเสร็จไปแล้วประมาณ ๒,๙๐๐ หลังส่วนในช่วงบ่าย พอช. ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ UNSCAP เครือข่ายสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) เครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติ (คทช.) และเครือข่ายสลัม ๔ ภาค จัดกิจกรรมวิชาการที่ห้องประชุม UN (ถนนราชดำเนิน) มีการเสวนาเรื่องที่อยู่อาศัย การจัดแสดงนิทรรศการและมีการมอบรางวัลให้แก่ชุมชนและองค์กรที่มีส่วนในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในประเทศไทยส่วนในภูมิภาค ๕ ภาค แต่ละภาคก็จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อให้สังคม หน่วยงานรัฐ และเอกชน ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มีรายได้น้อย

 

นอกจากนี้จังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคก็จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่เดือดร้อนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย เพราะปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องใหญ่ จะแก้ไขโดยลำพังก็จะประสบความสำเร็จได้ยาก 

 

ตัวอย่าง เช่น ที่ตำบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ซึ่งเป็นชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน ชาวบ้านอาศัยอยู่ในที่ดินริมทะเลที่กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมดูแล มานานหลายสิบปี จนบ้านเรือนทรุดโทรม ผุพัง แต่เมื่อชาวบ้านจะซ่อมแซมบ้านเรือนก็ไม่สามารถทำได้ เพราะติดขัดที่ระเบียบของกรมเจ้าท่า แต่เมื่อทุกฝ่ายได้มาร่วมพูดคุยกัน เช่น เทศบาลตำบลหาดเล็ก กรมเจ้าท่า พอช. และชาวบ้านที่เดือดร้อน จึงทำให้กรมเจ้าท่าอนุญาตให้ชาวบ้านซ่อมแซมบ้านเรือนได้ โดยตอนนี้กำลังซ่อมแซมบ้านเรือนเฟสแรกจำนวน ๖๐ หลัง โดย พอช.สนับสนุนงบประมาณ ซึ่งในวันที่ ๑๑ ตุลาคมนี้ จะมีการจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลกที่ตำบลหาดเล็ก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ซึ่งโครงการความร่วมมือที่ตำบลหาดเล็กนี้ จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในที่ดินของกรมเจ้าท่าในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter