พิมพ์
ผู้ดูแลระบบ
หมวดหลัก: โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน (5 จังหวัดชายแดนใต้)
ฮิต: 13751
ความเป็นมา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ครัวเรือนยากจนที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักในการดำเนินการ
  2. เพื่อให้ชุมชนชนบทที่มีปัญหาที่ดินทำกินและที่ดินอยู่อาศัยได้ร่วมกันจัดการแก้ไขปัญหาที่ดิน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การมีสิทธิในที่ดินที่มั่นคง
  3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถจัดการปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลักการทำงานที่สำคัญ

- ให้กระบวนการทำงานที่ชุมชนเป็นแกนหลักในการร่วมกันแก้ไขปัญหา  โดยการเชื่อมโยงครือข่าย
- สร้างความเข้าใจแก่ชุมชน  เพื่อให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานมากที่สุด
- การประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนที่เกี่ยวข้อง การร่วมทำงานและสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน กับการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย

 

พื้นที่เป้าหมายและงบประมาณ

     พื้นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยครัวเรือนยากจน ในระยะเวลา 3 ปี รวม 100,000 ครัวเรือน (ปี 2553 24,000 ครัวเรือน)  แยกเป็นการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือต่อเติมบ้าน  ร้อยละ  70 ก่อสร้างบ้านใหม่ร้อยละ 30และพื้นที่เป้าหมายการแก้ไขปัญหาที่ดิน ปีละ 20 ตำบล

 

ระยะเวลาดำเนินการ

     ปีงบประมาณ 2553-2555

การบริหารโครงการ

     กำกับดูแลโครงการโดยคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

โครงสร้างการบริหารโครงการ

151252.jpg

การซ่อมแซมและสร้างบ้าน

1 หลักเกณฑ์ทั่วไป
สถานะครอบครัวของผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อประกอบกันคือ
1.) ครอบครัวยากจน รายได้น้อย ไม่แน่นอน
2.) มีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ  หรือบุคคลที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
3.) ครอบครัวที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต/ทอดทิ้ง

2 กรณีการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อใด ข้อหนึ่งหรือหลายข้อประกอบกันคือ
1.) บ้านที่อยู่อาศัยทรุดโทรม  สภาพเก่ามาก
2.) โครงสร้างวัสดุก่อสร้างบ้านไม่ถาวร ไม่ทนทาน
3.) ขนาดบ้านคับแคบ ไม่เพียงพอสำหรับการอยู่อาศัย    มีสมาชิกในบ้านหลายคน

4 กรณีการก่อสร้างบ้านใหม่
1) ครอบครัวที่ไม่มีบ้านอยู่อาศัยของตนเอง ต้องอาศัยอยู่กับญาติ/ ผู้อื่น
2) บ้านที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรมมาก ยากที่จะซ่อมแซม
3) อาศัยอยู่กับครอบครัวเดิม อยู่กันอย่างแออัด
4) มีที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างบ้านได้ หรือที่ดินของตนเอง/ของครอบครัว
5.) ครอบครัวที่ประสบภัยพิบัติ
ทั้งนี้คณะทำงานพัฒนาที่อยู่อาศัยตำบลอาจกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความรักความสามัคคีของชุมชนให้มากยิ่งขึ้น 

151252-1.jpg

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter