งานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม

"รายงานการวิจัย การปลูกฝังคุณธรรมในเด็กปฐมวัยผ่านกระบวนสร้างสรรค์ของแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ"

ผู้เขียน อดิศร จันทรสุข

เลขหมู่ ED 03.03 อ – ร

เลขทะเบียน 06324

เป็นงานวิจัยที่ศึกษาวิเคราะห์แนวการจัดการศึกษาวิถีพุทธ ที่บูรณาการหลักศีลธรรมและจริยธรรมสู่กิจกรรม ของกลุ่มแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย โรงเรียนทอสี และโรงเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนาและกรุงเทพมหานคร ว่าเป็นตัวอย่างโรงเรียนวิถีพุทธ

 

"รายงานการวิจัย คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศเกาหลี"

ผู้เขียน จินตนา พุทธเมตะ

เลขหมู่ ED 06.03 จ – ร

เลขทะเบียน 06319

เนื้อหาในรายงานวิจัยประกอบด้วยเรื่องของ ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี วิวัฒนาการสังคมเกาหลีที่ก่อให้เกิดอัตลักษณ์ของคนเกาหลี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนเกาหลีและการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว กระบวนการปลูกฝังคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของคนเกาหลี สรุปและข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้

 

"รายงานการวิจัย คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไต้หวัน"

ผู้เขียน เดิมแท้ ชาวหินฟ้า

เลขหมู่ ED 06.03 ด – ร

เลขทะเบียน 06322

เนื้อหาในรายงานวิจัยประกอบด้วยเรื่องของ วิวัฒนาการของสังคมไต้หวันทั้งทางด้านกายภาพ การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และระบบการศึกษา การจัดการศึกษาโดยภาครัฐในปัจจุบัน อิทธิพลขององค์กรศาสนาที่มีผลกระตุ้นให้คนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะดีเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไต้หวัน รวมถึงบทสรุปและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมกับคนไทย

 

"รายงานการวิจัย คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศฟินแลนด์"

ผู้เขียน Marja-Leena Heikkila-Horn, Dr.

เลขหมู่ ED 06.03 M – ร

เลขทะเบียน 06321

เนื้อหาของรายงานประกอบด้วยเรื่องของ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศฟินแลนด์ ระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ การศึกษาฝึกหัดครู และการศึกษาศีลธรรม

 

"รายงานการวิจัย คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของ ประเทศเยอรมัน"

ผู้เขียน ชุมพล เที่ยงธรรม .

เลขหมู่ ED 06.03 ช – ร

เลขทะเบียน 06318

เนื้อหาของรายงานวิจัยประกอบด้วยเรื่องของ ข้อมูลเบื้องต้นของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ประวัติศาสตร์และการพัฒนาประเทศ กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเด่นๆ ของคนเยอรมัน บทสรุปการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของคนเยอรมันและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย

 

"รายงานการวิจัย คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศเวียดนาม"

ผู้เขียน นิติภูมิ นวรัตน์

เลขหมู่ ED 06.03 น – ร

เลขทะเบียน 06323

เนื้อหาของรายงานวิจัยประกอบด้วยเรื่องของ ประวัติศาสตร์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงผลของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศเวียดนาม

 

"รายงานการวิจัย คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศศรีลังกา"

ผู้เขียน ธัมมนันทาภิกษุณี (รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์)

เลขหมู่ ED 06.03 ธ – ร

เลขทะเบียน 06325

เนื้อหาของรายงานประกอบด้วยเรื่องของ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับศรีลังกา ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมของศรีลังกา คณะสงฆ์ศรีลังกา-ไทย ระบบวรรณะในศรีลังกา บทบาทมารดาบิดาในการปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่บุตรหลาน โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหามังคลสูตร และกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม

 

"รายงานการวิจัย คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศอินเดีย"

ผู้เขียน ธนพล จาดใจดี

เลขหมู่ ED 06.03 ธ – ร

เลขทะเบียน 03250

เนื้อหาของรายงานวิจัยประกอบด้วยเรื่องของ วิวัฒนาการของสังคมอินเดีย อิทธิพลของศาสนาฮินดูและศาสนาอื่นๆ วัฒนธรรมและประเพณีของคนอินเดีย กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในอินเดีย บุคลิกลักษณะของคนอินเดีย วิวัฒนาการและระบบการศึกษาในอินเดีย การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และไอที บทสรุปและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมกับคนไทย