เข้าสู่ระบบ อินทราเน็ต

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

กิจกรรม/ความเคลื่อนไหวงาน พอช. เดือนมิถุนายน 2560

กิจกรรม/ความเคลื่อนไหวงาน พอช. เดือนมิถุนายน 2560

04 กรกฎาคม 2560
วันที่ 11 มิถุนายน 2560 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบบ้านย่านบางซื่อ "จากวังหลังสู่บางซื่อ" ณ ชุมชนตรอกวังหลังต้นโพธิ์ เขตบางกอกน้อย มีรองปลัดกระทรวงฯ (นางนภา เศรษฐกร) รักษาการผอ. พอช. (นาย สมชาติ ภาระสุวรรณ) และที่ปรึกษา พอช. (นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์) เข้าร่วมด้วย การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างบรรยากาศ และการศึกษาต้นแบบชุมชนเข้มแข็งระหว่างชุมชนตรอกวังหลังต้นโพธิ์ และชุมชนริมคลองบางซื่อ โดย การเรียนรู้.…
อ่านต่อ